1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2014/1078 K: 2016/2309 T: 01.06.2016


Dava; davalı idarede doktor olarak görev yapan davacının ikamet ettiği görev tahsisli kamu konutundan tahliyesine ilişkin 20/03/2009 günlü, 4035461 sayılı işlemin ve işlemin dayanağı olduğu belirtilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların eki görev tahsisli kamu konutlarının düzenlendiği (I) sayılı Cetvelin taşra teşkilatına ilişkin II. bölümünün iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesi’nin 18/11/2013 günlü, E:2009/3045, K:2013/8358 sayılı kararıyla; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3. maddesinin (b) bendinde; “Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.”, Kamu Konutları Yönetmeliği’nin ekinde yer alan 2 sayılı cetvelin “Görev Tahsisli Konutlar” bölümünde ise, “Bu Yönetmeliğin (3) sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.” hükümlerine yer verildiği, 2005 yılından itibaren görev tahsisli konut tahsis edilen davacının, 20/05/2006 günlü, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca 3 kurumun (SSK, ES, Bağkur) lojmanlarının birleştirilmesi sonucu lojman sayısının yetersizliği nedeniyle Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görev tahsisli konut tahsis edilecek unvan gruplarının yeniden belirlendiği, 06/11/2007 günlü Olur ile belirlenen unvanlar arasında doktor unvanının yer aldığı ve davalı idare bünyesinde çalışan doktorlara görev tahsisli konut tahsis edilmeye devam edildiği, 18/12/2008 günlü, 14551 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleriyle İlgili Usul ve Esaslarda ise lojman tahsis edilen kadrolar arasında doktor kadrosunun yer almaması nedeniyle davacının görev tahsisli kamu konutunu tahliye etmesi gerektiğinin dava konusu işlemle davacıya bildirildiği, Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak görev tahsisli konutlar listesinde taşra teşkilatında doktora yer verilmediği gözönünde bulundurulduğunda, dava konusu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gereklerine de aykırılık bulunmadığı; davacının, görev tahsisli olarak oturmakta olduğu lojmandan tahliyesine ilişkin 20/03/2009 günlü bireysel işlemin iptali istemi yönünden ise; işlemin dayanağı Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslar doğrultusunda tesis edildiğinden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay İkinci Dairesi’nin 18/11/2013 günlü, E:2009/3045, K:2013/8358 sayılı kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir