1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2015/1433 K: 2017/2366 T: 31.05.2017


Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Adana İl Sağlık Müdürlüğünde avukat olarak görev yapan davacının, görev tahsisli lojmandan yararlanmak üzere yaptığı başvurunun, görev tahsisli listelerde “Avukat” unvanına yer verilmemesi nedeniyle reddine ilişkin Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 26/10/2011 günlü, 116 sayılı işlemi ile bu işleminin dayanağı olan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2010/41 sayılı Genelgenin Ek-1 maddesinin ve Kamu Konutları Yönetmeliğinin (2) sayılı Cetvelinin II. Grubunun 6. maddesinin (A) ve (B) bentlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 27/10/2014 günlü, E:2011/1717; K:2014/7209 sayılı kararıyla; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3. mddesinin (b) bendinde, görev tahsisli konutların; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar şeklinde tanımlandığı; 11. maddesinde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceğinin hüküm altına alındığı, uygulanmakta olan mevcut yasal düzenlemeler ile üst normlara aykırı olmamak üzere, idarelerin kendi görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü konularda düzenlemeye gidebileceklerinin, idare hukukunun genel kabul görmüş yerleşik ilkelerinden olduğu, buna göre, gelişen ve değişen teşkilatlanması ile sunulan hizmetlerin niteliği ve niceliği göz önüne alınarak, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda mevcuttaki sınırlı sayıda konutlardan en üst seviyede faydayı sağlayacak şekilde belirli kriterlerle sıra, hizmet ve görev tahsisli olarak ayrıma tabii tutarak, görev tahsisili konutlardan yararlanacakları tek tek sayma suretiyle belirlenmiş olup, Kamu Konutları Yönetmeliğinin dava konusu edilen maddelerinde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2010/41 sayılı Genelgenin Ek-1 maddesinde görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanlarının yeniden düzenlendiği ve Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak görev tahsisli konutlar listesinde taşra teşkilatında “Avukat”a yer verilmemesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hiyerarşik normlara aykırılık bulunmadığı, üst hukuk kurallarına uygun olarak davacının başvurusunun reddine ilişkin Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 26/10/2011 günlü, 116 sayılı dava konusu bireysel işleminde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Beşinci Dairesinin 27/10/2014 günlü, E:2011/1717; K:2014/7209 sayılı kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2017 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir