1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2014/779 K: 2016/1405 T: 04.04.2016


Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan ve oturmakta olduğu lojmanı tahliye etmesi 26/04/2010 günlü, 1712 sayılı işlemle istenen davacı tarafından, 23/09/1984 günlü, 18542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği’ne ekli, “Görev Tahsisli Konutlar” başlığını taşıyan 2 sayılı Cetvelin 7-B maddesinde 20/04/2000 günlü, 2000/598 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle, “Mühendis ve Baş Mühendis” ibarelerinin önüne eklenen “müstakil birim amiri” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesi’nin 15/05/2013 günlü, E:2010/3244, K:2013/3936 sayılı kararıyla; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 3/b maddesinde, görev tahsisli konutların, yönetmelikle belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar olarak tanımlandığı, 11. maddesinde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceğinin hüküm altına alındığı, bu hüküm uyarınca 16/07/1984 günlü, 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan ve 23/09/1984 günlü 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği’nin (2) sayılı Cetvelinin “Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları” bölümünün yer aldığı II. Grubunun 7. maddesinin (B) bendinde başmühendis ve mühendislerin, görev tahsisli konuttan yararlanacak unvanlar arasında sayılmış iken, Bakanlar Kurulu’nun 20/04/2000 günlü, 2000/598 sayılı kararıyla kabul edilerek 18/05/2000 günlü, 24053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin” 1. maddesi ile söz konusu Yönetmeliğin 7/B maddesinde yer alan başmühendis ve mühendis unvanlarının, görev tahsisli unvanlar arasından çıkartılarak, bunların yerine, “müstakil birim amiri olan başmühendis ve mühendis” unvanlarının getirildiği, İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü’nde mühendis unvanı ile görev yapan davacıya, bu unvan ve görevinden dolayı görev tahsisli konut tahsisinin yapıldığı, görevine devam etmekte iken, belirtilen Yönetmelik değişikliği sonucunda, davacının birim amiri olarak görev yapmadığından bahisle oturmakta olduğu konuttan tahliyesinin istenilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı, mevcut yasal düzenlemeler ile üst normlara aykırı olmamak üzere, idarelerin kendi görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü konularda düzenlemeye gidebileceklerinin, idare hukukunun genel kabul görmüş yerleşik ilkelerinden olduğu, buna göre, mevcut lojman sayısının talebe göre yetersiz kalması, gelişen ve değişen yeni durumlar sonucunda, zaruri olarak idari yapıda yeni bir düzenlemeye gidilerek yeni birimlerin oluştuğu idarelerde, görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların yeniden belirlenmesinin, bu gelişen şartların doğal bir sonucu olduğu, böylece, dava konusu Yönetmelik değişikliği ile görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların belirlenmesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hiyerarşik normlara aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı, uyuşmazlığın esası ve aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi yönünden temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın temyize konu kısımlarının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Beşinci Dairesi’nin 15/05/2013 günlü, E:2010/3244, K:2013/3936 sayılı kararının temyiz edilen kısımlarının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2016 gününde, uyuşmazlığın esası yönünden oybirliği, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yönünden oyçokluğu ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir