Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/617 K: 1987/1123 T: 18/11/1987

Konut tahsisinin iptali amacıyla kendilerine konut tahsis edilmeyenler tarafından açılan davada Danıştay’ca verilen iptal kararı konut tahsisi yapılan kişilerin tümünü ilgilendirdiğinden bu kararın ilgili kişilere bildirilmesinin kararın gereği olduğu, buna ilişkin tebligat ile konutların tahliyesini amaçlayan tebligatın, bakanlık onayının geri…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3355 K: 1982/3859 T: 18/11/1982

Hazineye ait olan ve üzerine imar ve iskan bakanlığı tarafından konut yapılan taşınmazın, kiracı olarak oturan şahıslardan alınarak memur konutu haline dönüştürülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, maliye hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine Bulgaristan'dan gelen göçmenlere tahsis edilmek kaydıyla Toprak…

Danıştay 10. Dairesi E: 1995/3314 K: 1997/2257 T: 09/06/1997

İmar planı uyarınca hakim ve cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personeline konut yapımı için kamulaştırılan ve bedeli Adalet Bakanlığınca ödenilen taşınmazın, imar planındaki kullanım amacında herhangi bir değişiklik olmaksızın, davalı maliye bakanlığınca kendi idarelerine tahsis edilmesini gerektiren hukuken geçerli bir…

Danıştay İDDK E: 2022/57 K: 2023/5

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2022/57 K: 2023/5 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/06/2022 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla; ...........,,,,,,,, tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari…

Danıştay 5. Dairesi E: 2010/6005 K: 2010/6005 T: 11.03.2011

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce 25.11.2010 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü: Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, davacıya görev tahsisli olarak tahsis edilen Ankara ili, Çankaya…

Danıştay İDDK E: 1999/390 K: 2000/761 T: 26.05.2000

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Tekel Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 9.4.1993 günlü, 356 sayılı kararı ile kabul edilen. TEKEL''de görev tahsisli konut verilecek unvanların yer aldığı (2) sayılı cetvelin yeniden düzenlenmesine ve (2) sayılı cetvelde…

Danıştay İDDK E: 1989/23 K: 1990/15 T: 02.02.1990

Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, 13.12.1988 günlü 20018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.1988 günlü 88/13530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Konutları Yönetmeliği''nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in 1 inci maddesinin iptali istemiyle…

Danıştay İDDK E: 2014/1078 K: 2016/2309 T: 01.06.2016

Dava; davalı idarede doktor olarak görev yapan davacının ikamet ettiği görev tahsisli kamu konutundan tahliyesine ilişkin 20/03/2009 günlü, 4035461 sayılı işlemin ve işlemin dayanağı olduğu belirtilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların eki görev tahsisli…

Danıştay İDDK E: 2014/1968 K: 2016/1404 T: 04.04.2016

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan davacının, oturmakta olduğu lojmanı tahliye etmesine ilişkin 26/04/2010 günlü, 1712 sayılı işlem ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi…

Danıştay İDDK E: 2014/779 K: 2016/1405 T: 04.04.2016

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan ve oturmakta olduğu lojmanı tahliye etmesi 26/04/2010 günlü, 1712 sayılı işlemle istenen davacı tarafından, 23/09/1984 günlü, 18542…

Danıştay İDDK E: 2013/4385 K: 2015/622 T: 04.03.2015

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; davacının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda başmüfettiş olarak görev yapmakta iken görev tahsisli olarak ikamet ettiği kamu konutunun tahsis türünün sıra tahsisli olarak değiştirildiğinden bahisle kullanımında olan lojmanın tahsis süresiyle ilgili makam…

Danıştay İDDK E: 2015/1433 K: 2017/2366 T: 31.05.2017

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Adana İl Sağlık Müdürlüğünde avukat olarak görev yapan davacının, görev tahsisli lojmandan yararlanmak üzere yaptığı başvurunun, görev tahsisli listelerde "Avukat" unvanına yer verilmemesi nedeniyle reddine ilişkin Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 26/10/2011…