1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Danıştay 5. Dairesi E: 2010/6005 K: 2010/6005 T: 11.03.2011


Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce 25.11.2010 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, davacıya görev tahsisli olarak tahsis edilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, No:118 adresinde (İstihbarat Daire Başkanlığı Kampüsü’nde) bulunan P-2 Blok, 3 numaralı lojmanı, önce Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, sonra da Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosuna atanması nedeniyle, İstihbarat Daire Başkanlığı kadrosuyla ilişiğinin kesildiği belirtilerek bu tarihten itibaren iki ay içinde tahliye etmesi gerektiğine ilişkin 2.12.2009 tarihinde tebliğ edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun “Kamu Konut Türleri ve Konut Tahsisi” başlıklı 3. maddesinde kamu konutlarının tahsis esasına göre dört gruba ayrıldığı, görev tahsisli konutların Yönetmelik’te belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar olduğu, “Oturma Süreleri” başlıklı 4. maddesinde görevin devamı süresince oturulabileceği, “Konuttan Çıkarma” başlıkla 7. maddesinde görev tahsisli konutlarda oturanların tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlarda çıkmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Kamu Konutlarının Türleri” başlıklı 5. maddesinde görev tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlar olduğu, “Kamu Konutu Özelliğini Kazanma” başlıklı 6. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutların kamu konutu özelliğini kazanacağı, kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca saptanacağı, 8. maddesinin 1. fıkrasında görev tahsisli konutların, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, 6. fıkrasında da görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmayacağı atanma kararının son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçeceği” kuralı yer almış, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelin II. Grup başlıklı kısmının 7/A maddesinde, bakanlıklar bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında Daire Başkan Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yapan personel, görev tahsisli konut tahsis edilecekler arasında sayılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun “Kamu Konut Türleri ve Konut Tahsisi” başlıklı 3. maddesinde kamu konutlarının tahsis esasına göre dört gruba ayrıldığı, görev tahsisli konutların Yönetmelik’te belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar olduğu, “Oturma Süreleri” başlıklı 4. maddesinde görevin devamı süresince oturulabileceği, “Konuttan Çıkarma” başlıkla 7. maddesinde görev tahsisli konutlarda oturanların tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlarda çıkmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Kamu Konutlarının Türleri” başlıklı 5. maddesinde görev tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlar olduğu, “Kamu Konutu Özelliğini Kazanma” başlıklı 6. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutların kamu konutu özelliğini kazanacağı, kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca saptanacağı, 8. maddesinin 1. fıkrasında görev tahsisli konutların, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, 6. fıkrasında da görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmayacağı atanma kararının son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçeceği” kuralı yer almış, Yönetmeliğe ekli 2 sayılı cetvelin II. Grup başlıklı kısmının 7/A maddesinde, bakanlıklar bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında Daire Başkan Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yapan personel, görev tahsisli konut tahsis edilecekler arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 26.8.1997 tarihli onayı ile İstihbarat Daire Başkanlığı kullanımında bulunan 20 adet lojmanın görev ve sıra tahsisli olarak anılan Daire Başkanlığı Merkez Teşkilatı’nda görev yapan personele tahsis edilmesine ilişkin komisyon kararının alındığı, yine Emniyet Genel Müdürü’nün 20.9.1997 tarihli onayı ile söz konusu lojmanlardan P-1 Bloktaki 10 dairenin İstihbarat Daire Başkanlığı merkez teşkilatında görevli üst düzey yöneticilere görev tahsisli, P-2 bloktaki 10 dairenin ise aynı dairede görevli puanlama sırasına göre sıra tahsisli personele tahsisinin uygun görüldüğü, anılan kararlar ile İstihbarat Daire Başkanlığı personeline ayrılan lojmanlardan P-2 blok 10 numaralı dairenin, 31.3.2001 tarihinde bu Daire’de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan davacıya, İstihbarat Daire Başkanlığı Konut Tahsis Komisyonu’nun 5.10.2001 tarihli kararıyla görev tahsisli olarak tahsis edildiği, sonrasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan davacıya bu kez P-2 Blok 3 numaralı dairenin aynı Komisyonu’nun 2.10.2003 tarihli kararı ile tahsis edildiği, davacının önce Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na merkez emniyet müdürü, sonra da 26.11.2008 tarihli onay ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başmüfettiş olarak atanması üzerine “tahsise esas olan görevin son bulduğu” gerekçesiyle iki ay içinde lojmanı tahliye etmesi”nin istendiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin 25.11.2010 günlü ara kararı ile davalı idareden Emniyet Genel Müdürlüğü Lojmanları’nda Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge’nin gönderilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına yapılacak lojman tahsislerinde, ortak bir lojman tahsis komisyonunun bulunup bulunmadığının bildirilmesi ile eğer ortak bir lojman tahsis komisyonu görev yapıyor ise, bu uygulamanın dayanağının açıklanması istenilmiş, gelen cevapta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20.9.1997 günlü, 2459 sayılı yazısı ile İstihbarat Daire Başkanlığı’nın ayrı bir kompleks halinde olması, 20 daireli lojmanların kompleks içerisinde bulunması ve Başkanlığın lojman ihtiyacı da dikkate alınarak 20 dairenin İstahbarat Daire Başkanlığı’nın kullanımına verilmesinin gerekli görüldüğü, söz konusu lojmanların P-1 bloktaki 10 dairenin İstihbarat Daire Başkanlığı merkez teşkilatında görevli üst düzey yöneticilere görev tahsisli, P-2 bloktaki 10 dairenin de aynı dairede görevli personele, puanlama sırasına göre sıra tahsisli olarak tahsis edildiği belirtilmiştir.

Bu durumda anılan düzenlemeler kapsamında hizmet gerekleri gözetilerek yapılan ayrım sonucu İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez teşkilatında bir görevde bulunmayan davacının konutu tahliyesinin istenmesi yolunda kurulan işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline dair İdare Mahkemesi kararında hukuksal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce verilen 5.7.2010 günlü, E:2009/1754, K:2010/1162 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 11.03.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir