1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7226 K: 2019/4647 T: 21.05.2019


Özet: Yapı kayıt belgelerinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, bu kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 48757 ada, 3 sayılı parselinde bulunan yapıdaki (C Blok) mimari projeye aykırı yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 04.08.2015 tarih ve 831/1584 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının ve A, B ve C Blokların uygulama imar planlarına, parselasyon planlarına ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin ilk cümlesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 42. maddesinde ise; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddenin 1. fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4. fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca 06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; 04.08.2015 tarih ve 831/1584 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararına ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın; 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararına ilişkin kısmına gelince; Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından UYAP üzerinden verilen 20/03/2019 tarihli dilekçe ekinde, davacının imar barışı kapsamında uyuşmazlık konusu yapıya ilişkin olarak 01/01/2019 günlü, SEP98DAK VE VM74YE9G belge nolu ile 02/01/2019 günlü, VY9ZFLJK belge nolu “Yapı Kayıt Belgeleri” alınması nedeniyle, davalı idare tarafından dava konusu işlemlerden 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Belediye Encümeni kararının iptal edildiğine ilişkin 12/03/2019 günlü, 223/387 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda yapı kayıt belgelerinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, bu kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1.2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne, davalının temyiz isteminin ise reddine, 2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kısmen reddine, kısmen iptaline ilişkin temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesinin 08.06.2016 tarih ve E:2016/822, K:2016/2077 sayılı kararının 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararına ilişkin kısmının BOZULMASINA, 04.08.2015 tarih ve 831/1584 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararına ilişkin kısmının ise ONANMASINA, 3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir