Son Yazılar

Danıştay İDDK E: 2023/7 K: 2023/8 T: 07.03.2023

Hem İmar Kanunu'nun 4. maddesi, hem özel kanun olan 2863 sayılı Kanun'un amacı ile tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemi, hem de imar barışına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde,…

Danıştay İDDK E: 2019/158 K: 2019/158 T: 20.05.2019

Özet: "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Tebliğin 6. ve 7. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması ile Tebliğin dayanağı olan ve 11/05/2018 günlü, 7143 sayılı Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. maddenin Anayasaya aykırı…

Danıştay 14. Dairesi E: 2019/17350 K: 2019/8598 T: 03.10.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi verilmesine dair işlemlerin, 2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde tahdidi olarak sayılan ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın karara bağlayacağı işlemler kapsamında olmadığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevi, 2576 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca idare mahkemelerine ait bulunmaktadır.…

Danıştay 10. Dairesi E: 2019/10081 K: 2019/10146 T: 11.12.2019

Özet: Yapı kayıt belgesinin dava konusu eczanenin bulunduğu taşınmazı da kapsaması halinde, davaya konu eczanenin imar mevzuatına aykırılık sebebiyle eczane vasfını kaybettiğinden ya da burada eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinin fiilen mümkün olmadığından ve böylece dava konusu işlemin hukuka uygun olduğundan bahsedilemez.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/3537 K: 2018/5301 T: 13.09.2018

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği,…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8519 K: 2019/5673 T: 25.09.2018

Özet: 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen "Yapı Tatil Tutanağı"nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/2019 K: 2018/7080 T: 04.12.2018

Özet: Yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/803 K: 2019/93 T: 15.01.2019

Özet: Uyuşmazlık konusu olayda, farklı parseller üzerinde bulunan ruhsata aykırı yapılar hakkında ayrı ayrı encümen kararları ile para cezası verildiği, her bir işlemin farklı hukuki sonuçlar doğurduğu ve yargısal denetimlerinin ayrı ayrı yapılacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, para cezalarının tahsili için…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/4539 K: 2019/507 T: 24.01.2019

Özet: Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu "Yapı Kayıt Belgesi"ni alması nedeniyle, davalı idare…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/1804 K: 2019/722 T: 31.01.2019

ÖZET: Uyuşmazlıkta, davacı tarafından verilen 06.09.2018 tarihinde Ordu İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ve eki 09.08.2018 günlü, 96139 başvuru numaralı yapı kayıt belgesi ile 16.08.2018 tarihli, 2054 sayılı davacıya hitaplı Yağlıdere Belediye Başkanı imzalı imar barışından dolayı yıkım…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/279 K: 2019/1435 T: 27.02.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde yer alan, yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/5259 K: 2018/5259 T: 11.04.2019

Özet: Tebliğin tümü incelendiğinde, dayanak İmar Kanununun geçici 16. maddesine aykırı bir hususa da rastlanılmamış olup, 10/2 maddesinde yer alan "...ve yanlış beyanda..." ibaresi ile Tebliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendi, 20.09.2018 tarihli 30451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/6401 K: 2018/6401 T: 11.04.2019

Özet: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinde yapı kayıt belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu belirtilmiş, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/14284 K: 2019/5141 T: 29.05.2019

Özet: Uyuşmazlık konusu yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş ise de, işlemi tesis eden Bolu İl Encümeni tarafından dava konusu işlemin iptaline ilişkin bir kararın dosyaya sunulmamış olduğu dikkate alındığında, İdare Mahkemesince işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, konusu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/9022 K: 2018/9022 T: 13.05.2019

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Tebliğin tümü ve dava konusu edilen madde yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, dayanak yasa maddesine uygun olduğu görülen tebliğde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7226 K: 2019/4647 T: 21.05.2019

Özet: Yapı kayıt belgelerinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, bu kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. TÜRK MİLLETİ…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7209 K: 2019/4939 T: 27.05.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7185 K: 2019/5116 T: 28.05.2019

Özet: Dava konusu istem bağımsız bölümün çatı katına ruhsata aykırı olarak güvercinlik yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca anılan imalatın yıkımına ilişkin Silivri Belediye Encümeni kararı gereğince söz konusu imalatın 05/11/2015 tarihinde yıkılması yönünde Silivri Belediyesi İmar…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7203 K: 2019/6009 T: 18.06.2019

Özet: Davacı tarafından verilen yapı kayıt belgesi dikkate alınarak temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de; 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/2461 K: 2019/6700 T: 01.07.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptali için encümen tarafından karar alınması gerektiği. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/1432 K: 2019/1646 T: 19.11.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi alınan yapılarla ilgili olarak bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yıkım kararlarının Kanun gereğince iptal edildiği ve uygulanamayacağı hakkında. KARAR: Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 1 / a maddesinden ilgililere…