İmar Barışı Danıştay Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/14284 K: 2019/5141 T: 29.05.2019

Özet: Uyuşmazlık konusu yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş ise de, işlemi tesis eden Bolu İl Encümeni tarafından dava konusu işlemin iptaline ilişkin bir kararın dosyaya sunulmamış olduğu dikkate alındığında, İdare Mahkemesince işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, konusu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/9022 K: 2018/9022 T: 13.05.2019

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Tebliğin tümü ve dava konusu edilen madde yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, dayanak yasa maddesine uygun olduğu görülen tebliğde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7226 K: 2019/4647 T: 21.05.2019

Özet: Yapı kayıt belgelerinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, bu kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. TÜRK MİLLETİ…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7209 K: 2019/4939 T: 27.05.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7185 K: 2019/5116 T: 28.05.2019

Özet: Dava konusu istem bağımsız bölümün çatı katına ruhsata aykırı olarak güvercinlik yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca anılan imalatın yıkımına ilişkin Silivri Belediye Encümeni kararı gereğince söz konusu imalatın 05/11/2015 tarihinde yıkılması yönünde Silivri Belediyesi İmar…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7203 K: 2019/6009 T: 18.06.2019

Özet: Davacı tarafından verilen yapı kayıt belgesi dikkate alınarak temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de; 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/2461 K: 2019/6700 T: 01.07.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptali için encümen tarafından karar alınması gerektiği. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/1432 K: 2019/1646 T: 19.11.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi alınan yapılarla ilgili olarak bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yıkım kararlarının Kanun gereğince iptal edildiği ve uygulanamayacağı hakkında. KARAR: Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 1 / a maddesinden ilgililere…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/2015 K: 2019/1931 T: 17.12.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi gereğince bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tamamı veya kısmen tamamlanmış yapılarla ilgili verilmiş olan yıkım kararları ve para cezaları iptal edileceğinden, anılan hükmün yürürlük tarihinden önce verilen yıkım kararının uygulanmadığı yolundaki isnatla ilgili…

Danıştay 1. Dairesi E: 2020/491 K: 2020/779 T: 25.06.2020

Özet: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ıncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alan mevzuata aykırı yapılarla ilgili olarak anılan hükmün yürürlüğünden önce verilmiş olan yıkım ve para cezalarının iptali gerektiği hakkında. 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ıncı maddesinde, afet risklerine…