1. Anasayfa
  2. Danıştay 1. Dairesi Kararları

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/2015 K: 2019/1931 T: 17.12.2019


Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi gereğince bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tamamı veya kısmen tamamlanmış yapılarla ilgili verilmiş olan yıkım kararları ve para cezaları iptal edileceğinden, anılan hükmün yürürlük tarihinden önce verilen yıkım kararının uygulanmadığı yolundaki isnatla ilgili ön incelemede öncelikle Kanun hükmü kapsamındaki yapı için yapı kayıt belgesi alınıp alınmadığının netleştirilmesi, daha sonra hakkında ön inceleme yapılanların eylemdeki sorumluluklarının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ncı maddesinde, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği, yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun ve 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapıların bu madde hükümlerinden yararlandırılmayacağı hüküm altına alınmış, 30.6.2019 tarih ve 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapı kayıt belgesi almak üzere 15.6.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi, yapı kayıt bedelinin en az %25’inin 31.7.2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, … Mahallesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapıdaki ruhsata aykırılıklarla ilgili 2.5.2016 tarihli yapı tatil tutanağının düzenlendiği, Belediye Encümeninin 18.5.2016 tarih ve 207 sayılı kararı ile yapı sahibine imar para cezası verildiği, otuz günlük süre içerisinde yapının yıkılmaması veya ruhsatlandırılmaması üzerine Belediye Encümeninin 9.6.2016 tarih ve 250 sayılı kararıyla yapının yıkımına karar verildiği, yıkım kararının Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmesine rağmen yerine getirilmediği ve yapı sahibinin 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi aldığına dair evrak ibraz etmediği belirtilerek … hakkında soruşturma izni verilmiş ise de, adı geçenin gerek savunmasında gerekse itiraz dilekçesinde, yıkım kararıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ileri sürdüğü halde, yapılan ön incelemede adı geçenin söz konusu yıkım kararından haberdar olup olmadığı, haberdar ise hangi tarihte öğrendiği konusunda araştırma yapılmadığı, öte yandan, 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili yıkım kararları iptal edileceğinden, söz konusu yapı için yapı kayıt belgesi alınıp alınmadığı hususu netleştirilerek ve anılan hüküm dikkate alınarak yıkım kararının uygulanmasının gerekip gerekmediğinin tekrar değerlendirilmesi suretiyle yeniden ön inceleme yapılıp yetkili merci kararı verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüyle söz konusu eksikliklerle düzenlenen ön inceleme raporu esas alınarak verilen İçişleri Bakanının 12.11.2018 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2018/355 sayılı kararının; belirtilen eylemden … için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, yukarıda belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle düzenlenecek ön inceleme raporu üzerine yetkili merci tarafından bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraz yerini belirten gerekli bildirimler yapılarak karara itiraz edilmesi halinde yazılı bildirim alındıları ile birlikte itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi, hakkında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan … yönünden ise tefrik edilerek gereği yapılmak üzere Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 17.12.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir