1. Anasayfa
  2. Danıştay 14. Dairesi Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8519 K: 2019/5673 T: 25.09.2018


Özet: 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen “Yapı Tatil Tutanağı”nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat sonucu meydana geldiğinin ayrıntılı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık, anlaşılır şekilde ortaya konulmadığı anlaşıldığından, söz konusu yapı tatil tutanağı esas alınarak para cezası verilmesine ilişkin dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık, temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 115 pafta, 2694 ada, 343 parsel sayılı taşınmazda bulunan ruhsatlı yapıların davacı şirket tarafından ruhsat ve eki mimari projeye aykırı olarak kullanıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 25/07/2013 günlü, 1016 sayılı Kartal Belediye Encümeni kararının davacı şirkete ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu işlemin 47.213,43 TL’lik kısmının iptaline, 211.510,20 TL’lik kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, bu karar, taraflarca temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin ilk cümlesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 42. maddesinde ise; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 115 pafta, 2694 ada, 343 parsel sayılı taşınmazda bulunan ruhsatlı yapıların davacı şirket tarafından ruhsat ve eki mimari projeye aykırı olarak kullanıldığının 18/07/2013 günlü yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine, Kartal Belediye Encümeninin 25/07/2013 günlü, 1016 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca verilen para cezası üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında para cezası verilebilmesi için; aykırılığın yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen, inşaat alanını, emsale konu alanını, taban alanını, bağımsız bölüm sayısını, ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren duvar örme, duvar kaldırma, pencere kapı açma, kolon kesme, balkon kapatma, ilave kat çıkma gibi sair bir inşai faaliyet ve imalatın yapı tatil tutanağında ayrıntılı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık, anlaşılır şekilde, hangi inşai faaliyetin ve imalatın ne gibi bir aykırılık oluşturduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta; dava konusu para cezasına dayanak oluşturan 18/07/2013 günlü yapı tatil tutanağının incelenmesinden; taşınmazın ruhsat ve eki mimari projeye aykırı olarak kullanıldığının belirtildiği, ancak aykırı kullanımın hangi inşai faaliyet ve imalat sonucu meydana geldiği yolunda bir tespitte bulunulmadığı, bu haliyle 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen “Yapı Tatil Tutanağı”nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat sonucu meydana geldiğinin ayrıntılı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık, anlaşılır şekilde ortaya konulmadığı anlaşıldığından, söz konusu yapı tatil tutanağı esas alınarak para cezası verilmesine ilişkin dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık, temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan; 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4.fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 19/09/2018 tarihinde Danıştay kaydına giren dilekçe ve ekindeki belgelere göre; yukarıdaki madde hükümleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 04/09/2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesinin düzenlendiği, ayrıca davacı vekilinin davalı Belediyeye yaptığı başvuru üzerine para cezasının iptal edildiğine dair Yapı Kontrol Şefi tarafından imzalanan 18/09/2018 tarihli derkenarın dosyaya sunulduğu görülmüştür.

Bu itibarla, İdare Mahkemesince yeniden verilecek kararda, dava konusu para cezasının iptal edilip edilmediği hususu da araştırılarak sonucuna göre bir karar verileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 31/03/2015 günlü, E:2013/2339, K:2015/696 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 25/09/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir