1. Anasayfa
  2. Danıştay 14. Dairesi Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/4539 K: 2019/507 T: 24.01.2019


Özet: Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu “Yapı Kayıt Belgesi”ni alması nedeniyle, davalı idare tarafından dava konusu para cezasının iptal edildiğine ilişkin 18/07/2018 günlü, 137 sayılı Kepez Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür. Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu para cezasının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/06/2018 günlü, E:2015/7975, K:2018/4894 sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi:

Dava; Çanakkale İli, Kepez İlçesi, ….. Mahallesi, 17 pafta, 1758 sayılı parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca mühürlenmesine ilişkin 16/09/2014 günlü yapı tatil tutanağının ve aynı Kanunun 42. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin 17/09/2014 günlü, 2014/104 sayılı Kepez Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; idari para cezasının hesaplanmasında söz konusu yapının çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği hususunun yapı tatil tutanağında somut olarak ortaya konulmadığı gerekçesiyle 13 numaralı alt bent ile aykırılığa konu imalatın herhangi bir ruhsata dayanmaksızın tamamen ruhsatsız olan bir yapıda yapıldığının kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle 8 numaralı alt bendin uygulanmasının mümkün olmadığından bahisle, dava konusu para cezasının kök ceza ile birlikte 12. alt bende isabet eden kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından reddine, 8 ve 13 numaralı alt bentlere isabet eden kısmında hukuka uyarlık görülmediğinden bu artırımlara ilişkin kısmının ise iptaline karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin ilk cümlesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 42. maddesinde ise; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddenin 1. fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4. fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca 06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu “Yapı Kayıt Belgesi”ni alması nedeniyle, davalı idare tarafından dava konusu para cezasının iptal edildiğine ilişkin 18/07/2018 günlü, 137 sayılı Kepez Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu para cezasının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Çanakkale İdare Mahkemesinin verilen 28/04/2015 günlü, E:2014/1117, K:2015/475 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 24/01/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir