1. Anasayfa
  2. Danıştay 14. Dairesi Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/1804 K: 2019/722 T: 31.01.2019


ÖZET: Uyuşmazlıkta, davacı tarafından verilen 06.09.2018 tarihinde Ordu İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ve eki 09.08.2018 günlü, 96139 başvuru numaralı yapı kayıt belgesi ile 16.08.2018 tarihli, 2054 sayılı davacıya hitaplı Yağlıdere Belediye Başkanı imzalı imar barışından dolayı yıkım ve imar para cezasının iptal edildiğine dair yazı dikkate alınarak karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Bu durumda, davacı tarafından dosyaya sunulan yapı kayıt belgesi ile birlikte davalı belediye başkanı imzalı yıkım ve imar para cezasının iptal edildiğine dair yazının dava konusu taşınmaza ilişkin olup olmadığının, ayrıca dava konusu işlemlerin iptali yönünde davalı idarece verilmiş encümen kararının bulunup bulunmadığının araştırılarak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Danıştay Ondördüncü Dairesinin 30/01/2018 günlü, E:2015/8479, K:2018/251 sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi:

Dava; Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, ….. Mahallesi sınırları içerisinde ….. adresinde davacı tarafından hisseli taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığı gerekçesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca söz konusu ruhsatsız yapının yıkımına ilişkin 17/01/2013 günlü, 3 sayılı Yağlıdere Belediye Encümeni kararıyla, aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca davacıya 6.333,23 TL imar para cezası verilmesine ilişkin 17/01/2013 günlü, 2 sayılı Yağlıdere Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yapının diğer hissedarların muvaffakatı alınmaksızın ruhsatsız olarak yapıldığı, imar para cezasının mevzuata uygun olarak hesaplandığı sonucuna varıldığından, ruhsatsız yapının yıkımına ilişkin işlemde ve davacıya imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü yer almıştır.

3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun ve 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.”, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde de “(3) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, ….. Mahallesi sınırları içerisinde ….. adresinde davacı tarafından hisseli taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığının davalı idarece 11.10.2012 günlü ve 04.01.2013 günlü yapı tatil zabıtlarıyla tespit edilerek mühürlendiğinden bahisle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca söz konusu ruhsatsız yapının yıkımına ilişkin 17/01/2013 günlü, 3 sayılı ve aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca davacıya 6.333,23 TL imar para cezası verilmesine ilişkin 17/01/2013 günlü, 2 sayılı Yağlıdere Belediye Encümeni kararlarının verildiği, söz konusu yıkım ve imar para cezası verilmesine ilişkin encümen kararlarının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacı tarafından verilen 06.09.2018 tarihinde Ordu İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ve eki 09.08.2018 günlü, 96139 başvuru numaralı yapı kayıt belgesi ile 16.08.2018 tarihli, 2054 sayılı davacıya hitaplı Yağlıdere Belediye Başkanı imzalı imar barışından dolayı yıkım ve imar para cezasının iptal edildiğine dair yazı dikkate alınarak karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

Bu durumda, davacı tarafından dosyaya sunulan yapı kayıt belgesi ile birlikte davalı belediye başkanı imzalı yıkım ve imar para cezasının iptal edildiğine dair yazının dava konusu taşınmaza ilişkin olup olmadığının, ayrıca dava konusu işlemlerin iptali yönünde davalı idarece verilmiş encümen kararının bulunup bulunmadığının araştırılarak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Ordu İdare Mahkemesinin 02/04/2015 günlü, E:2013/263, K:2015/534 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 31/01/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir