1. Anasayfa
  2. Danıştay 14. Dairesi Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/2019 K: 2018/7080 T: 04.12.2018


Özet: Yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Danıştay Ondördüncü Dairesinin 08/02/2018 günlü, E:2015/3636, K:2018/531 sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi:

Dava; Konya İli, Seydişehir İlçesi, Aktaş (Kızılcalar) Mahallesi, 203 ada, 140 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bina ile binanın kuzey ve güney tarafında bulunan 2 adet müştemilatın ruhsatsız olarak yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine gereğince 32.365,82 TL para cezası verilmesine ve aynı Kanunun 32. maddesi gereğince bir ay içerinde ruhsata uygun hale getirilmesine aksi takdirde yıkımına ilişkin 09/12/2013 günlü, 506 sayılı Seydişehir Belediye Encümeni kararı ile belirtilen durumların tespitine yönelik olarak düzenlenen 03/12/2013 tarihli yaptı tatil zaptının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davanın; yapı tatil zaptına ilişkin kısmının 2577 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1/b bendi uyarınca süre aşımı nedeniyle reddi, davacıya para cezası verilmesine ve ruhsatsız yapıların bir ay içerinde ruhsata uygun hale getirilmesine aksi takdirde yıkımına ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin ilk cümlesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 42. maddesinde ise; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddenin 1. fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4. fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca 06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 06/07/2018 tarihinde giren karar düzeltme ek beyan dilekçesinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak aldığı 05/07/2018 günlü, 175454 başvuru numarası ile C02FYZRH belge nolu “Yapı Kayıt Belgesi”nin, daha sonra ise 08/08/2018 günlü ek beyan dilekçesi ile yapı kayıt belgesi alması nedeniyle, davalı idare tarafından dava konusu işlemin iptal edildiğine ilişkin 16/07/2018 günlü, 290 sayılı Seydişehir Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Konya 1. İdare Mahkemesinin 25/12/2014 günlü, E:2014/774, K:2014/1479 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 04/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir