1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7185 K: 2019/5116 T: 28.05.2019


Özet: Dava konusu istem bağımsız bölümün çatı katına ruhsata aykırı olarak güvercinlik yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca anılan imalatın yıkımına ilişkin Silivri Belediye Encümeni kararı gereğince söz konusu imalatın 05/11/2015 tarihinde yıkılması yönünde Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tesis edilen 03/10/2015 günlü, E.253943 sayılı işlemin iptali istenilmiştir. Uyuşmazlıkta, dava konusu yapı için davacı tarafından 02/11/2018 günlü, 3057405 başvuru numarası ile yapı kayıt belgesi alındığı, bunun üzerine 10/12/2018 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurulması üzerine Silivri Belediye Encümeninin 20/12/2018 günlü, 3013 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dayanağı olan 26/12/2013 günlü, 1896 sayılı Silivri Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği görüldüğünden, davanın konusuz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu işlemin dayanağı encümen kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 3 pafta, 737 parsel sayılı taşınmazda bulunan Küme Evler Sitesindeki 16 numaralı bağımsız bölümün çatı katına güvercinlik yapıldığı Silivri Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22/11/2013 tarihli, 18 sayılı yapı tatil tutanağı ile tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca anılan imalatın yıkımına ilişkin Silivri Belediye Encümeninin 26/12/2013 günlü, 1896 sayılı kararının alınmasının ardından söz konusu imalatın encümen kararı gereğince 05/11/2015 tarihinde yıkılması yönünde Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 03/10/2015 günlü, E.253943 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin ilk cümlesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddenin 1. fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4. fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca 06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Uyuşmazlıkta, dava konusu yapı için davacı tarafından 02/11/2018 günlü, 3057405 başvuru numarası ile yapı kayıt belgesi alındığı, bunun üzerine 10/12/2018 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurulması üzerine Silivri Belediye Encümeninin 20/12/2018 günlü, 3013 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dayanağı olan 26/12/2013 günlü, 1896 sayılı Silivri Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği görüldüğünden, davanın konusuz kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu işlemin dayanağı encümen kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1.2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne, 2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu İstanbul 13. İdare Mahkemesinin 30/03/2016 tarih ve E:2015/931, K:2016/718 sayılı kararının BOZULMASINA, 3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir