1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4999 K: 1999/4461 T: 06/10/1999


2942 sayılı Yasa’nın 21.maddesi uyarınca davalı idarece kamulaştırma işleminden tek taraflı olarak vazgeçilmesi karşısında aynı Yasa’nın 24. maddesi gereğince uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gözetilmeksizin işin esası hakkında karar verilmesinde isabet bulunmadığı.

İstemin Özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek’in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden davacılara ait taşınmazın dava konusu işlem ile 2942 sayılı Yasa’nın 21. maddesi uyarınca kamulaştırılmasından tek taraflı olarak vazgeçildiğinin ve kamulaştırmaya ilişkin işlemin iptal edildiğinin anlaşılması karşısında, aynı Yasanın 24. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümü adli yargıya ait olduğundan bu husus gözönünde bulundurulmaksızın verilen İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi. Dava, 2981 sayılı Yasa’nın 9-C maddesi gereğince kamulaştırılan … ,… pafta,… parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesine ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacıların paydaşı olduğu 93840 m2 yüzölçümlü taşınmazın, gecekonduların işgali altında bulunduğu,davalı idarece gecekondu sahipleri ile tapu malikleri arasındaki sorunu çözmek amacıyla 2981 sayılı Yasa’nın 9/C maddesinden hareketle taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği ancak davacıların açtıkları tezyidi bedel davalarıyla kamulaştırma bedellerinin artırılması üzerine idarece dava konusu işlem ile 2942 sayılı Yasa’nın 21. maddesi uyarınca tek taraflı olarak kamulaştırma kararından vazgeçilerek iptal edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasanın 21.maddesinde, “idare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir…”, aynı yasanın 24.maddesinin son fıkrasında ise;… Bu madde ile 21.,22.,23. maddeler uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.” hükmü yer almış bulunmaktadır.

Olayda ise, dava konusu belediye encümen kararıyla 2942 sayılı Yasanın 21.madde hükmüne göre davalı idarece kamulaştırma işleminden tek taraflı olarak vazgeçildiği anlaşıldığından, bu uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gözetilmeksizin mahkemece işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının BOZULMASINA, 6.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir