1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/4992 K: 1994/138 T: 23/03/1994


2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine göre, idarenin kamulaştırmadan tek yanlı olarak vazgeçmesinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yerinin aynı yasanın 24. maddesi hükmü uyarınca adli yargı yerine ait olduğu.

Dava, Belediye Encümeninin 6.6.1991 günlü, 1101 sayılı kamulaştırmadan vazgeçme kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; … Mevkiinde bulunan mülkiyeti özel ve tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerinde gecekondular bulunması nedeniyle 2981 sayılı Yasanın değişik 9. maddesinin (c) bendi gereğince bedelleri gecekondu sahiplerince ödenmek koşulu ile davalı belediye encümenince 7.7.1988 günlü, 1333 sayılı kamulaştırma kararının alındığı, kamulaştırmaya konu taşınmaz maliklerinden S.S.Tüpgaz Yapı Kooperatifi ve Melah Başer isimli kişi tarafından bedel artırımı davaları açıldığı, kamulaştırmaya konu taşınmazların Kağıthane Belediyesi sınırları içinde kaldığından bu konuda anılan

belediye ile yapılan yazışmalar sonucu, açılan davaları üstlenmediklerine ilişkin herhangi bir başvuru olmadığının anlaşılması üzerine dava konusu karar ile kamulaştırmaya ilişkin encümen kararlarının iptal edilerek kamulaştırmadan vazgeçildiği, ancak, bir belediyenin sınırları içinde bulunan taşınmazların yeni kurulan başka bir belediyenin sınırları içine alınması halinde bu taşınmazlarla ilgili olarak eski belediyece tesis edilen işlemlerin geçerliliğini koruyacağı ancak yasalarla getirilen özel bir kısıtlayıcı hüküm olmadıkça bu tarihten itibaren sözkonusu taşınmazlarla ilgili olarak tasarrufta bulunma yetkisinin yeni kurulan belediyeye geçeceği İdare Hukuku’nun bilinen ilkelerinden olan idari istikrar ve idarenin devamlılığı ilkeleri gereği olduğu davacılarla ilgili taşınmazların Kağıthane Belediyesi sınırları içerisine alındığı tarihten sonra Şişli Belediyesince tasarrufta bulunma yetkisinin olmadığı bu nedenle tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı Şişli Belediyesi tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 21.maddesinde, “idare kamulaştırma nın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir.”, aynı Yasanın 24.maddesinin son fıkrasında ise; “Bu madde ile 21.,22.,23.maddelerin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.” hükmü yer almış bulunmaktadır.

Olayda ise, dava konusu belediye encümen kararıyla 2942 sayılı Yasanın 21.madde hükmüne göre davalı idarece kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçildiği anlaşıldığından, bu uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı olduğu gözetilmeksizin mahkemece işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, uyuşmazlığın çözümü Adli Yargı yerine ait olduğundan müdahale istemi hakkında karar verilmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 16.9.1993 günlü, 1993/1233 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir