1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/353 K: 2008/2371


2942 sayılı kanun uyarınca davacıların adreslerinin tesbit edilerek, öncelikle satın alma usulünün işletilmesi gerekirken, davacıların adli yargıda açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın idare adına tescili davasında kamulaştırma işlemine dahil edilmelerinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Trabzon İdare Mahkemesinin 6.11.2007 günlü, E: 2007/658, K: 2007/1858 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E. Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, dava konusu kamulaştırma işleminin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine uyulmaksızın yürütüldüğü anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava, davacılara ait Trabzon İli, … Mahallesi, 67 ada, 2 sayılı parselin kamulaştırılmasına ilişkin 20.9.2004 günlü, 1905 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacılara ait taşınmazın, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan imar planında özel proje alanında kaldığı ve davacılar tarafından söz konusu imar planının iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedildiği, son imar durumuna göre de taşınmazın kentsel dönüşüm alanı içerisinde kaldığı anlaşıldığından, taşınmazın plana uygun olarak kamulaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, davacılar vekili tarafından Kamulaştırma Kanunu’nun 8.maddesine aykırı olarak pazarlıkla satın alma süreci işletilmeden adli yargı yerinde bedel tespiti ve tescil davası açıldığı iddia edilmiş ise de; yapılan pazarlık görüşmeleri esnasında davacılar vekilinin bazı müvekkillerinin adreslerini bildirmemek suretiyle bu duruma kendisinin sebebiyet verdiği anlaşıldığından söz konusu iddiada yasal isabet görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde, “Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır, kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.” hükmü yer almış, aynı Kanunun 8.maddesinde ise, idarelerin bu Kanuna göre tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamalarının esas olduğu, hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, yukarıda içeriği yazılı hükümler uyarınca ilgili idarelerden veya haricen yapılacak araştırma ile taşınmazın hissedarlarından olan davacıların ve adreslerinin tesbit edilmesi suretiyle satın alma usulünün işletilmediği, davacıların Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın idare adına tescili davasına dahil edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki hükümlere uyulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Trabzon İdare Mahkemesinin 6.11.2007 günlü, E: 2007/658, K: 2007/1858 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 16.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir