1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/1152 K: 1990/1918 T: 25/10/1990


2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11. maddesinde kamulaştırma bedelinin eksiksiz belirlenmesinin öngörülmesi ve davacılar tarafından da kıymet takdirinin yapılacağı günün tebliğinin kıymet takdirinden sonra yapılması nedeniyle zarara uğranıldığı yolunda herhangi bir iddianın ileri sürülmemiş bulunması karşısında sadece bu eksikliğin işlemi sakatlamayacağı.

Dava, mülkiyeti davacılara ait, taşınmazın tamamının 1/5000 ölçekli planda yeşil sahada kalması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 11.maddesi hükmü açıklandıktan sonra, mülkiyet hakkının anayasa güvencesinde olduğu, taşınmazı kamulaştırılanların parasal haklarının korunabilmesi için idarenin kıymet takdirine ilişkin kuralların titizlikle uygulanması gerektiği, dava konusu olayda 18.11.1986 günlü yapılacak kıymet takdiri için bu günden iki gün sonraki tarihi taşıyan bir yazı ile davacıların kıymet takdiri yapılması sırasında hazır bulunmalarının duyurulduğu, bunun hiç duyurulmaması ile eş anlamlı olduğu, dolayısıyla 2942 sayılı kanunun 11. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle işlem iptal edilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 11.maddesinde, idarenin kamulaştırma bedelinin tespit edileceği günün tanzim ve ilgililere doğrudan veya ilan yoluyla tebliğden hangisinin kolaylık ve çabukluk sağlayacağını takdir ederek bildireceği kuralı yer almıştır.

Anılan hükmün amacının, belirtilen şekilde bir tebligatın yapılmasının taşınmazla ilgili olan kişi veya kişilerin kamulaştırma bedelinin komisyonca tesbiti sırasında hazır bulunmaları suretiyle kamulaştırma bedelinin eksiksiz belirlenmesini bir başka anlatımla bazı unsurların değerlendirme dışı kalmamasını sağlamak olduğu açıktır.

Olayda, taşınmazın değerinin 18.11.1986 gününde tesbit edilmesine karşın bildirimin 20.11.1986 gününde yapıldığı temyiz dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Ancak, yukarıda da değinildiği gibi 2942 sayılı Kanununun 11. maddesinde kamulaştırma bedelinin eksiksiz belirlenmesinin öngörülmesi ve davacılar tarafından da bildirimin kıymet takdirinden sonra yapılması nedeniyle zarara uğranıldığı yolunda herhangi bir iddianın ileri sürülmemiş bulunması karşısında, sadece bu eksikliğin işlemi sakatlamasının söz konusu olmayacağı ortadadır.

Bu itibarla yazılı gerekçeyle işlemin iptal edilmesinde usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir