1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/7161 K: 2005/4737 T: 14/10/2005


2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen satın alma usulüyle yapılmamış olan kamulaştırma nedeniyle davalı idarece kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istemiyle asliye hukuk mahkemesine başvurulması üzerine anılan mahkemece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince davacılara yapılan tebligattan itibaren mevzuatta öngörülen otuz günlük süre içinde açıldığı anlaşılan davada süreaşımı bulunmadığı.

İstemin Özeti: İzmir 3.İdare Mahkemesinin 7.7.2004 günlü, E: 2004/743, K: 2004/1020 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi G.Filiz Ercan Aslantaş’ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden dava konusu kamulaştırma işlemine karşı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Mahkemece yapılan ve dava dilekçesinde ve temyiz dilekçesine ekli tebligat alındısında belirtilen (8.4.2004) tarihinden itibaren aynı Yasanın 14 üncü maddesinde öngörülen otuz günlük süre içinde dava açıldığı anlaşıldığından, diğer taraftan 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununun 7/4. maddesi uyarınca uygulama işlemi olan kamulaştırma işlemi ile birlikte dayanağı imar planına karşı da dava açılması olanaklı olduğundan Mahkemece işin esasının incelenerek (Dairemizin 14.10.2005 günlü, E: 2005/1842, K: 2005/4731 sayılı kararı da gözönünde bulundurulmak suretiyle) yeniden bir karar verilmesi gerekeceğinden, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: Davacılara ait İzmir, Urla, ? Mahallesi 18 B III b pafta, 1319 ada. 5 parsel sayılı taşınmazın imar plan gereği yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına ilişkin Encümen kararı ile dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan davanın süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesinde, kamulaştırma bedelinin mahkemece tesbiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline ilişkin hususlar belirtilmiş ve idarenin taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatla bedel tesbiti ve taşınmazın idare adına tescilini isteyeceği; mahkemenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma gününü malın sahibine meşru hatlı davetiye ile bildireceği; 3. fıkrada meşruhatlı davetiyede nelerin bulunacağının belirlendiği; (d) fıkrasında, “14.maddede öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal davası açabileceği hüküm altına alınmış 14. maddesinde ise, Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırmanın 2942 sayılı Kanunun 8. maddesine göre satın alma usulüyle yapılmamış olması nedeniyle, davalı idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istemiyle Urla Asliye Hukuk Mahkemesine başvurması üzerine, anılan mahkemece davacılara yapılan tebliğat üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Urla Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yukarıda anılan hükümlere uygun olarak davacılara mahkemece 8.4.2004 tarihinde yapılan tebligat üzerine kamulaştırma işlemi ve dayanağı imar planına karşı süresinde açılan davada, mahkemece işin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir, Urla, ? Mahallesi (Sıra) 18 Blll b pafta, 1319 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın imar planı gereği yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına ilişkin 16.7.2003 günlü, 269 sayılı belediye encümeni kararı ile dayanağı imar planının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyanın incelenmesinden dava konusu belediye encümeni kararının 28.7.2003 günlü, 2681 sayılı belediye başkanlığı yazısıyla 31.7.2003 gününde tebliğ edildiği diğer taraftan davacıların kamulaştırma kararının iptali ve plan değişikliği istemiyle 8.8.2003 günlü dilekçeyle belediyeye yapmış oldukları başvurunun 9.10.2003 günlü, 153 sayılı belediye meclisi kararıyla reddedildiği ancak davanın otuz ve altmış günlük dava açma süreleri geçirildikten çok sonra 10.5.2004 gününde açıldığı anlaşıldığından davada süreaşımı bulunduğu gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiş, karar davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10 uncu maddesinde; kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, aynı Kanunun 14.maddesinde; kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden… itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın, uyuşmazlık konusu parsele bitişik 6 sayılı parselin de aynı gerekçeyle kamulaştırılması nedeniyle anılan kamulaştırma işleminin ve dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan davayı içeren Dairemizin E: 2005/1842 sayılı dosyası ile birlikte incelenmesinden, dava konusu 5 sayılı parselin 49.03 m²’lik kısmının imar planında 7 metrelik yolda kaldığından bahisle 16.7.2003 günlü, 269 sayılı belediye encümeni kararıyla imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırmanın 2942 sayılı Yasanın 8.maddesinde öngörülen satın alma usulüyle yapılmamış olması nedeniyle davalı idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istemiyle Urla Asliye Hukuk Mahkemesine başvurması üzerine, anılan Mahkemece 2942 sayılı Yasa’nın 10.maddesi gereğince davacılara yapılan tebligat üzerine kamulaştırma işlemi ile dayanağı olan imar planına karşı görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda dava konusu kamulaştırma işlemine karşı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Mahkemece yapılan ve dava dilekçesinde ve temyiz dilekçesine ekli tebligat alındısında belirtilen (8.4.2004) tarihinden itibaren aynı Yasanın 14 üncü maddesinde öngörülen otuz günlük süre içinde dava açıldığı anlaşıldığından, diğer taraftan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7/4. maddesi uyarınca uygulama işlemi olan kamulaştırma işlemi ile birlikte dayanağı imar planına karşı da dava açılması olanaklı olduğundan Mahkemece işin esasının incelenerek (Dairemizin 14.10.2005 günlü, E: 2005/1842, K: 2005/4731 sayılı kararı da gözönünde bulundurulmak suretiyle) yeniden bir karar verilmesi gerekeceğinden, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 3.İdare Mahkemesinin 7.7.2004 günlü, E: 2004/743, K: 2004/1020 sayılı kararının bozulmasına, 20.60-YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 15.30-YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir