1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/872 K: 1999/934  T: 15/02/1999


2942 sayılı Yasanın 13.maddesi hükmü uyarınca kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılacak davalarda öğrenme tarihinin dava açma süresinin başlangıcına esas alınamayacağı, kamulaştırma işleminn 2942 sayılı yasada hükmün altına alınan özel usulüne göre tebligata çıkarılarak, tebliğ tarihini izleyen dava açma süresinin başlangıçına esas alınacağı.

… İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/946 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Dava, … Köyü, … Kaplıcaları … Mevkii, … ada, … parsel sayılı taşınmazın … turizm evleri, yayla evleri ve günübirlik tesislerin yapılması amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin … günlü, … sayılı il daimi encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; E: 1996/9 esas sayılı acele el koyma ve tescil davasının görülmekte olduğu … Asliye Hukuk Mahkemesine davacılar tarafından verilen … günlü dilekçede, cenaze nedeniyle kamulaştırma işleminin iptali istemiyle İdare Mahkemesine dava açamadıklarını belirttiklerinden dava konusu kamulaştırma işleminin … gününde davacıların ıttılaına girdiğinin kabulü ile bu tarihi izleyen günden itibaren 2942 sayılı Yasada öngörülen 30 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken bu süre geçirilerek … tarihinde açılan davada süreaşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca reddine karar verilmiş,karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasanın 13. maddesinde, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın 7. maddedeki usule göre tespit edilen sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara tebliğ edilmek üzere; kamulaştırılacak malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir olunan kıymeti, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün içinde notere verileceği, noterin 15 gün içerisinde belgeleri tebliğe çıkaracağı, doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararların ayrıca ilan olunacağı, ilanın kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın bulunduğu yerin, herkese açık yerlerinden birine ve belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süreyle asılarak, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde gazete çıkıyor ise gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak yapılacağı, yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayan veya adreslerinde noter aracılığı ile tebligat yapılamayanlara, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, … İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü’nün Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazdığı … günlü yazı ekinde bulunan tapu kayıtlarında kamulaştırmaya konu taşınmazın 6/12 hissesinin … 1/12’şer hissesinin de davacılara ait olduğu, …’ın öldüğünün belirtildiği anlaşılmaktadır.

2942 sayılı Yasanın yukarıda anılan maddesi hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin iptali istemiyle açılacak davalarda, öğrenme tarihinin dava açma süresinin başlangıcına esas alınamayacağı, kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasada hüküm altına alınan özel usulüne göre tebligata çıkarılarak, tebliğ tarihini izleyen günün dava açma süresinin başlangıcına esas alınacağı açıktır.

Bu durumda davacıların ve …’ın başka bir şahsın mirasçıları olup olmadığının, mirasçı değilde hissedar ise yukarıda anılan hüküm uyarınca her hissedara ayrı ayrı noter aracılığıyla tebligat yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğinden, eksik inceleme sonucu verilen davanın süreden reddi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, Trabzon İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/946 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir