1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/6715 K: 1998/6136 T: 09/12/1998


Belediyeye ait uyuşmazlık konusu belediye encümeni kararı ile tespit edilen bedel üzerinden davacıya satışına karar verilmesi nedeniyle 2942 sayılı Yasa uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilmiş bir bedelden söz edilemeyeceğinden idari işlem niteliğindeki bu karara karşı açılan davanın görüm ve çözümünün idari yargıya ait olduğu.

… İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/1111 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Dava, … Pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan belediye hissesinin … lira bedelle davacıya satışına ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, anılan taşınmazda davacı ile davalı idarenin hissedar olduğu, davacının belediye hissesini satın almak için yaptığı başvuru üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi uyarınca 2942 sayılı yasaya göre ilçe kıymet takdir komisyonunca … lira bedel takdir edildiği ancak dava konusu karar ile belediyeye ait hissenin … lira bedelle satılmasına karar verildiği anlaşıldığından, takdir edilen bedelle ilgili uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesinde, bedel takdirlerinin ve bu bedele itiraz şekillerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11.maddesinde de, kıymet takdirinin Kanunun öngördüğü biçimde oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacağı aynı Kanunun 14.maddesinde de bu Komisyonca belirlenecek bedele karşı açılacak davaların görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının hissedarı bulunduğu taşınmazdaki belediye hissesini satın almak üzere yaptığı başvuru sonucu belediyeye ait hissenin kıymet takdir komisyonunca takdir edilen … TL. bedelle satılmasının teklif edilmesine karşın hisse bedelinin … lira olarak dava konusu belediye encümeni kararıyla belirlendiği ve belirlenen bu bedel üzerinden satılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda 2942 sayılı Yasa’ya göre bir bedel tespitinin söz konusu olmaması, bir idari işlem niteliğinde olan dava konusu belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davanın da görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait olması nedeniyle davayı görev yönünden reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, … İdare Mahkemesinin … günlü, 1997/1111 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/ES)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir