1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/1530 K: 1990/2674 T: 17/12/1990


2981 sayılı Yasanın 18. maddesine göre tesbit edilen arsa bedeli belediye encümeni kararıyla belirlendiğinden ortada 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre belirlenen bir bedel söz konusu olmadığından, bir idari işlem niteliğinde olan dava konusu belediye encümeni kararının iptali davasının görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait olduğu.

Dava, hazineye ait taşınmaz üzerindeki gecekonduya tapu tahsis belgesi verilmesi isteğiyle yapılan başvuru sonucu … lira bedel istenmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2981 sayılı yasanın 18.maddesinde, “Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak belediye ve Valilikçe gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre bedel tesbiti yaptırılır” hükmünün yer aldığı, olayda tapu tahsis belgesinin verilmesi için yasanın öngördüğü biçimde 2942 sayılı yasa hükümleri uyarınca yapılan bedel tesbitinin dava konusu edildiği, 2942 sayılı yasanın 11.maddesinde, kıymet takdiri belirlenmiş olup, 14.maddesinde de, ilgililerin takdir olunan bedele ve maddi hatalara karşı Adli Yargı yerinde dava açabilecekleri hükmünün yer aldığı, bu nedenle davanın görüm ve çözüm yerinin Adli Yargı yeri olduğu gerekçesiyle dava görev yönünden reddedilmiş, karar davaccı tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11.maddesine göre; kıymet takdiri, kanunun öngördüğü biçimde oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonunca yapılabilir. Ancak Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedellere ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümü, kanun hükümleri doğrultusunda adli yargı yerinin görevine girmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden 2981 sayılı Yasanın 18.maddesine göre tespit edilen arsa bedelinin 6.2.1987 günlü, belediye encümeni kararıyla belirlendiği, dolayısıyla 2942 sayılı Yasaya göre belirlenen bir bedel tespitinin söz konusu olmadığı, bir idari işlem niteliğinde olan dava konusu belediye encümeni kararının iptali davasının da görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait olduğu nedeniyle davayı görev yönünden reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir