1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/804 K: 1987/184 T: 19.02.1987


Hisseli taşınmazın, ortaklığın giderilmesi davası sonucunda üzerindeki gecekondu ile birlikte belediyece satın alınarak belediye adına tescil edilmesi üzerine, daha sonra belediyece kamulaştırma bedeli karşılığında üçüncü bir kişiye takas edilmesinde ve bedeli ödenmiş gecekondunun 2981 sayılı Yasada öngörülen anlamda gecekondu sayılması mümkün olmadığından, 2981 sayılı Kanun uyarınca tahsis yapılmaması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti: ……. , merkez ……. mahallesi 3400 ada. 6 parsel sayılı taşınmazın başvuruya karşın 2981 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilmeyerek takas yoluyla üçüncü kişiye devrine ilişkin belediye başkanlığı işleminin iptali dileğiyle açılan davanın reddine dair ……. İdare Mahkemesinin 27.3.1986 günlü, E:1985/223, K:1986/205 sayılı kararının, 2981 sayılı yasadaki tüm koşullar yerine getirilerek başvuruda bulunduğu, yeminli büronun yapıyı ıslah edilerek muhafaza edilecek nitelikte saydığı, bu durumda belediye arazisi üzerine yapılmış gecekondu olduğundan tapu tahsis belgesi verilmesinin Yasanın amir hükmü gereği bulunduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve Kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı Y.Ş.”nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi A.Ö”nün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, ……. merkez ……. mahallesi, 3400 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın başvuruya karşın 2981 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilmeyerek takas yoluyla üçüncü kişiye devrine ilişkin belediye başkanlığı işleminin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince uyuşmazlık konusu hisseli taşınmazın maliklerinden biri tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davası sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla satışa çıkarılan anılan taşınmazın üzerindeki tüm muhdesatla birlikte Belediyesince satın alındığı, 3.11.1983 tarihinde de tapu tescilinin yapıldığı, böylece ……. Belediyesinin özel mülkü haline gelen taşınmazın daha sonra belediyece kamulaştırma bedeli karşılığında üçüncü bir kişiye takas edildiği, sözü edilen taşınmaz 3.11.1983 tarihinde belediye adına tapuda tescil olunduğuna göre ortada 2981 sayılı Yasada öngörülen 2.6.1981 tarihinde belediyeye ait arsa üzerinde yapılmış bir gecekondunun varlığından söz edilemeyeceği gibi, belediyece anılan gecekondu için bir bedel ödendiğine göre artık gecekondunun davacıya ait olduğunun kabulüne de olanak bulunmadığı, diğer taraftan davacının babasının apartman Dairesine sahip olması nedeniyle sözü geçen gecekondunun tahsisinin yapılmaması nedeniyle bu kez oğlu olan davacının gecekonduyu babasından satın almaması nedeniyle bu kez oğlu olan davacının gecekonduyu babasından satın aldığını ileri sürerek tahsisin kendisine yapılmasını istemesinin Yasanın öngördüğü amacı aştığı ve hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracağı gerekçeleriyle dava reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin iptale istemi ile açılan davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu ……. İdare Mahkemesinin 27.3.1986 günlü, E: 1985/223, K: 1986/205 sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 1800.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.2.1987 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir