1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/3030 K: 1989/2563 T: 13.12.1989


12.6.1986 tarihinde yapılan tesbitte zemin katın yapımına başlandığı 13.10.1987 tarihinde yapılan tesbitte de zemin katın tamamlandığı ve 1. katın kolonlarının kısmen döküldüğü belirlendiğinden, 1. katın 10.11.1985 tarihinden sonra inşaasına başlandığı açık olduğundan, yapının tümden 2981 sayılı yasa kapsamında görülerek yıkma kararının mahkemece iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hk.

istemin özeti: …. 42 pafta, 160 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının yıktırılmasına ilişkin 14.12.1987 günlü GN.2865 sayılı belediye encümeni kararının iptaline dair ……… İdare Mahkemesinin 29.3.1985 günlü, E:1988/813, K:1989/405 sayılı kararının, uyuşmazlık konusu ruhsatsız inşaatın devam edilmekte iken belediye elemanlarınca 3194 sayılı Yasanın 32. maddesine göre mühürlenerek durdurulduğu, resmi bir belge niteliği taşıyan bu tutanaktan anlaşılacağı üzere kaçak yapılanmanın mühürleme tarihi itibariyle 3290 sayılı Yasa kapsamına girmediği öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savcı Aynur Şahinok”un Düşüncesi: Yıkmayla ilgili uyuşmazlık hakkında…. İdare Mahkemesi kararının, idarece yapının mühürlendiği ve inşaata af yasalarından sonra başlandığı yolundaki iddialarla temyizen bozulması istenilmiş ise de;

2577 sayılı Yasanın 46. maddesi uyarınca İdare Mahkemesinin nihai kararlarına karşı yapılan temyiz isteminde; öne sürülen hususlar anılan yasanın 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Yücel Irmak”ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava …………… ili, 42 pafta, 160 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaatın yıktırılmasına ilişkin 14.12.1987 günlü GN.2865 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince 12.6.1986 günlü mühürleme tutanağında, davacı tarafından ruhsatsız yapı yapıldığının belirlendiği, ancak inşaatın başlama tarihinin açıklığa, kavuşturulmadığı, bu tutanağa dayanılarak yapıya 10.11.1985 tarihinden sonra başlandığının kabulüne olanak bulunmadığı, davacının 2981 sayılı yasadan yararlanmak üzere başvurusu bulunduğundan, bu yasa hükümleri uyarınca yapılacak tesbit ve değerlendirme sonucu beklenmeksizin bu konuda yıkım kararı verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu belediye encümeni kararı iptal edilmiş, karar davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 12.6.1986 günlü ilk tutanakla uyuşmazlık konusu yapının zemin katının 18 adet kolon betonu, 6 adet kolon demiri dikilmiş, tuğla duvarı örülmüş durumunda iken tesbit edilip mühürlenerek durdurulduğu, 13.10.1987 gününde yapılan ikinci denetimde ise zemin katın tamamlanarak iskan edildiği., 1. katın kolonlarının kısmen dökülmüş tuğla davarlar örülmüş durumda tesbit edildiği ve dava konusu encümen kararının her iki katın yıktırılması için alındığı anlaşılmaktadır.

12.6.1986 günlü ilk denetim ve tesbit sonunda henüz zemin kat inşaatı devam edip 1. kat inşaatı başlamadığına göre, mahkemece yapıya ne zaman başlandığının belli olmadığı gerekçesiyle her iki katın 2981 sayılı imar affı yasası kapsamında kabul edilerek iptal kararı verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu ……….. İdare Mahkemesinin 29.3.1989 günlü, E:1988/813, K:1989/405 sayılı kararının BOZULMASINA, uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesinin 2. bendi uyarınca işin esasının incelenmesine geçilerek dava konusu encümen kararının imar affı kapsamına giren zemin kata ilişkin bölümünün iptaline, 10.11.1985 gününden sonra yapılan 1. katın imar affı kapsamına girmemesi nedeniyle davanın bu kata ilişkin kısmının REDDİNE, 11.000 lira yargılama giderinin yarısının davacı üzerinde bırakılmasına, diğer yarısı olan 5.500 liranın ile 7.200 lira avukatlık ücretinin davalı belediyeden alınarak davacıya verilmesine, 7.200 lira avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı belediyeye verilmesine ve 7.500 lira temyiz karar harcı ile fazla alınan 4.500 lira temyiz harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.12.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir