1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/1006 K: 1986/293 T: 19.03.1986


Bina yapmak amacıyla belediyeden kiralanan taşınmazda bu amaca uygun olarak inşa edilen yapının belediyenin bilgisi dışında ve rızası olmaksızın yapıldığından söz edilemeyeceğinden, bu yapıya 2981 sayılı Yasa uygulanamaz.

Temyiz İsteminde Bulunan: ……. Belediye Başkanlığı

Davanın Özeti: Mülkiyeti Belediyeye ait olup işgaliye ödenmek suretiyle kiralanan taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız yapı hakkında 2981 sayılı yasanın uygulanmayacağı, imar planında yeşil alana tahsisli yerin arsa olarak belediyeye teslimi gerektiği yolunda ……. Belediye Başkanlığınca tesis edilen işlemin iptaline dair ……. İdare Mahkemesinin 24.9.1985 günlü, E: 1985/257, K: 1985/268 sayılı kararının; Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazın üzerine yapılan biranın ruhsatsız olmasına rağmen belediyenin bilgisi dahilinde yapıldığı, kaçak yapı olarak addedilemeyeceği, bu nedenle 2981 sayılı Yasanın uygulanmasına olanak bulunmadığı ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından bahisle onanması gerektiği yolundadır.

Savcı N.E.”nun Düşüncesi: 2577 sayılı Kanunun 46. maddesi uyarınca İdare Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı yapılan temyiz isteminde; öne sürülen hususlar anılan Kanunun 49. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal sebepler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan sebeplerle temyiz isteminin reddiyle ……. İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi A.Ö.”ün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, mülkiyeti belediyeye ait olup işgaliye ödenmek suretiyle kiralanan taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız yapı hakkında 2981 sayılı Yasanın uygulanamayacağı, imar planında yeşil alana tahsisli yerin arsa olarak belediyeye teslimi gerektiği yolunda ……. Belediye Başkanlığınca tesis edilen 19.4.1984 günlü, 01-6-174/119 sayılı işlemin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince 2981 sayılı Yasada kiralanan taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız yapıların yasadan yararlanamayacakları yolunda bir kural yer almadığı gibi aynı yasanın, yasadan yararlanamayacak yapıları belirleyen 14 üncü maddesinde de bu kabil yapıların sayılmadığı gerekçeleriyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde. Kanunun amacının imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek olduğu açıklanmıştır.

Yukarıda değinilen amaç hükmünde öngörüldüğü üzere 2981 sayılı Yasa imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılar hakkında uygulanacağından, imar mevzuatına aykırı yapı anılan Kanuna ilişkin uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 4. bendinde: “Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına komşu mesafelerine ……. imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi 6785 sayılı İmar Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Şu hale göre, 2981 sayılı Yasanın uygulanmasını gerektirebilecek bir yapıdan söz edilebilmesi için, yapının üzerinde bulunduğu taşınmaz malikinin yahut kamu hizmet ve tesislerine ayrılmış yerlerde de belediyenin bilgisi dışında ve rızası hilafına inşa edilmiş olması, en önde gelen koşullardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Olayda ise, onaylı imar planında yeşil alanda kalan ve mülkiyeti belediyeye ait taşınmazın davacı tarafından 8.4.1980 gününde üzerinde atölye binası yapmak için belediyeden kiralandığı, kira amacına uygun olarak atölye binasının inşa edilerek faaliyete geçirildiği, ancak belediyenin yeşil alan düzenlemesi yapmak için 19.4.1984 gününde taşınmazın tahliyesini istediği ve davacının başvurusu hakkında da 2981 sayılı Yasanın uygulanamayacağının bildirildiği temyiz dosyası içerisinde yer alan belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu durumda, belediyeden bina yapmak amacıyla kiralanan taşınmazda aynı amaca uygun olarak inşa edilen yapının belediyenin bilgisi dışında ve rızası olmaksızın yapıldığından söz edilemeyeceğinden 2981 sayılı Yasanın uygulanmamasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerekirken işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmadığından ……. İdare Mahkemesinin 24.9.1985 günlü, E: 1985/257, K: 1985/268 sayılı kararının bozulmasına; uyuşmazlığın hukuki niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 2. bendi uyarınca işin esasının incelenmesine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle davanın reddine, peşin alınan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, takdir edilen 3250 lira avukatlık ücretinin ve 1000 lira temyiz harcı ile 1750 lira temyiz posta pulu giderinin karşı taraftan alınarak temyiz isteminde bulunana verilmesine, fazladan yatırılan 600 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.3.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir