Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/878 K: 1986/165 T: 13/02/1986

2981 sayılı yasa kapsamına giren yapının tesbit ve değerlendirilmesi yapılmadan, ve yapının muhafazasının mümkün olmadığı karara bağlanmadan, 6785 sayılı yasanın 18.maddesine istinaden para cezası alınması yoluna gidilemeyeceği Dava, davacıya 25 yıl süreyle kiralanan mülkiyeti belediyeye ait parsel üzerine yaptırılan turistik…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/907 K: 1986/163 T: 13/02/1986

2981 sayılı kanun kapsamına giren ve para cezası verilmesine neden olan yapının tesbit ve değerlendirilmesi yapılıp muhafazasının mümkün olmadığı belirlenmeden 6785 sayılı yasanın 18 ve 20.maddelerine istinaden ödeme emri düzenlenemeyeceği Dava, 6785 sayılı İmar kanununun 20.maddesi gereğince para cezası alınmasına…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/981 K: 1986/162 T: 13/02/1986

1.10.1983 tarihinden sonra durdurulan ancak mühürlemeye rağmen devam edilen yapı bölümü hakkında 2981 sayılı kanunun uygulanamayacağı Dava, taşınmaz mal üzerinde ruhsatsız olarak yaptırılan yapının 6785 sayılı İmar Kanununun 20.maddesi uyarınca mühürlemeden sonra yapılan bölümlerinin yıktırılmasına ve para cezası alınmasına ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/725 K: 1985/1324 T: 13/11/1985

İdare mahkemesince müdahiller tarafından ibraz edilen bilirkişi raporlarına itibar edilerek anlaşmazlığa konu yapı temellerinin 1.10.1983 tarihinden önce yapıldığı sonucuna ulaşılmasında isabet görülmediği, öte yandan; anlaşmazlığa konu yapıların 2981 sayılı yasa kurallarından yararlandırılması sonucuna varılması halinde, iptali istenilen inşaat ruhsatının da…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/1268 K: 1985/290 T: 24/10/1985

Davacılara ait işyerinde yapıldığı öne sürülen değişikliklerin neler olduğu, imar mevzuatına aykırılık bulunup bulunmadığı mahkemece incelenmemesinde isabet bulunmadığı gibi idarece söz konusu yapı hakkında 2981 sayılı yasaya göre yeniden işlem tesis edileceği nedeniyle değişiklikler gerekçe gösterilerek işyeri tescilinin geçerli olmadığı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/784 K: 1985/1254 T: 16/10/1985

2981 sayılı yasanın, 2805 sayılı yasayla tanınan hakların genişletilmiş ve yeni menfaatlerin sağlanmış olması halinde, 2805 sayılı yasa uyarınca başvurulmuş, tesbit ve değerlendirilmesi yapılmış tüm yapılar hakkında da uygulanması gerektiği Dava, 2885 sayılı Yasa kuralları uyarınca tesbit ve değerlendirilmesi yapılarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/883 K: 1984/3078 T: 21.11.1984/

Mülkiyeti özel idareye ait arsa üzerindeki gecekondu nedeniyle arsanın tahsisi için 2981 sayılı Yasa gereğince belediyeye başvurulması ve bu yerle ilgili ıslah imar planlarının hazırlanmasından sonra tahsisi konusunun karara bağlanması gerektiğinden, davacının özel idareye başvurmasının tahsis sonucu doğurmayacağı nedeniyle tahsis…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/254 K: 1984/1472 T: 20/03/1984

Karı-koca arasında yapılan satış 775 sayılı yasanın 34.maddesi kapsamına girmediğinden tahsisin geri alınmasında isabet olmadığı Dava, taşınmaz malın 775 sayılı Yasa uyarınca davacıya tahsisine ilişkin işlemin iptali yolundaki davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır. Dava…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/2467 K: 1984/1278 T: 06/03/1984/

Davacıya tahsis edilip parsel üzerinde ayrı şahıslara ait iki yapı bulunduğundan 1/2 şer hisse üzerinden her birine yeniden tahsis yapılmak üzere tahsisin iptali gerekirken tahsis işleminin tümünün iptalinde isabet bulunmadığı Dava, taşınmaz malın davacıya tahsisine ilişkin işlemin iptali yolundaki Belediyesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/3102 K: 1983/4421 T: 30/12/1983

Gecekondu önleme bölgesinde tahsis edilen yere 1 yıl içinde yapı yapılmaması nedeniyle tahsisin geri alınmasında isabetsizlik bulunmadığı, yer gösterme işleminin ve proje tasdikinin yapılmamasının diğer kişilerce yapı yapılmaması nedeniyle geri almayı kusurulandırmayacağı Dava; taşınmaz malın davacıya tahsisine ilişkin işlemin iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3994 K: 1983/1705 T: 21/04/1983

Gecekondu önleme bölgesinden toplu konut yapımı için öngörülen taşınmazların 775 sayılı yasa uyarınca kooperatife tahsis edilebileceği Dava, davacı kooperatife, gecekondu önleme bölgesinden toplu konut yapımı için uygun görülen taşınmazların 775 sayılı Yasa kuralları uyarınca tahsis edilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararını,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/191 K: 2005/2372 T: 19/04/2005

Hak sahibi olduğu saptanan gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgeleri esas alınarak tapularının verilmesi, 2981 sayılı Kanunun hükümlerinin uygulandığı alanlarda belirli koşullarla yapılması öngörülen ve özel olarak düzenlenen ıslah imar planlarının yapılıp onaylanması ve bu plan uyarınca imar parsellerinin oluşturulması koşullarına…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/141 K: 2006/5651 T: 05/12/2006

Uyuşmazlık konusu yapının ilk maliki tarafından yapılan imar affı başvurusu konusunda idarece tespit ve değerlendirme işlemlerinin yapılması, yapının imar affı yasalarından yararlanıp yararlanamayacağının açıklığa kavuşturulmasından sonra mevzuata uygunluğunun değerlendirmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın, yapı hakkında 3194 sayılı yasanın 32. ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/2392 K: 2006/5255

Davacının henüz tapuya dönüşmemiş tapu tahsis belgesi ile tasarruf edilen gecekondudan hareketle ve onun dışında da herhangi bir farklı iptal nedeni ileri sürülmeksizin, dava konusu nazım imar planının iptalini istediği anlaşıldığından; dava konusu işlem davacının güncel, kişisel, meşru bir menfaati…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/564 K: 2006/4084

Yargı kararının uygulanması amacıyla 2981 sayılı Yasaya göre arsa tahsis edilen davacıdan, tahsis tarihindeki birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanan bedelin istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Ankara 7. İdare Mahkemesinin 7.10.2005 günlü, E:2005/2027, K:2005/1040 sayılı kararının usul ve yasaya…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6271 K: 2006/2001

İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa'nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle hak sahibi olunamayacağı dolayısıyla…

Tapu Tahsis Belgesiyle İlgili Danıştay Kararları

Bu yazı iki sayfadan oluşmaktadır: 1 2 Tapu tahsis belgesi hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: 2981 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahipliği ve Tapu Tahsis Belgesi Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine,…

Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972

İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan ve…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/919 K: 2017/4660

Davacının taşınmaz üzerindeki iddiasının, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına ilişkin Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı, bu itibarla, 2981 sayılı Kanundan kaynaklanan ve bu Kanun hükümlerine göre irdelenmesi gereken…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/272 K: 1993/5860 T: 27/12/1993

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak yapılan yapıların ıslah imar planına göre korunmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, enkazın belediyece kamulaştırılmasında isabetsizlik görülmediği, mahkemece işlemin kamulaştırma amacının belirtilmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmesinin yerinde olmadığı. Dava, mülkiyeti davalı belediyeye ait taşınmaz üzerinde…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1995/15581 K: 1995/17591 T: 29.12.1995

2981 sayılı Kanun'un 9/b maddesi uyarınca yapılan arsa tahsis işlemi idari karara dayalı bir tahsis işlemi olmayıp, özel kanundan doğan yetkiler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen bir satış işlemi olduğundan uyuşmazlığın, idari yargı yerinde değil, genel hükümlere göre adli yargı yerinde çözümlenmesi…