Tapu Tahsis Belgesiyle İlgili Danıştay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1996/1-80 K: 1996/224 T: 3.4.1996

Milli Savunma Bakanlığına yapılan tahsisten sonra Yasanın açık hükmüne rağmen önceden Bakanlıktan izin alınmadan verilen tapu tahsis belgesi hukuki unsurlarından yoksun ve yokluk hükmündedir. Yokluk halinde idare mahkemesinin görev alanına giren ve onun tetkik edeceği bir durum sözkonusu olamaz. Taraflar arasındaki elatmanın önlenmesi ve kal davasından…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/3476 K: 1996/4411 T: 25.3.1996

Korunması mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeni ile 2981 sayılı Kanun'un 13/b maddesi uyarınca kendilerine arsa ve pay tahsis edilen hak sahiplerine belediyece bedeli ödenir. Enkaz bedeli ise, yıkımdan sonra kullanılabilir malzeme değerinden ibarettir. Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama…

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/2307 K: 1996/3001 T: 5.6.1996

Yeniden yapılan kadastro sırasında tapu payı bulunmayan davacı, harici satın alma ve on yılı aşan zilyetliğe dayanarak tapunun, adına tescilini isteyemez. Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı M... mirasçıları tarafından süresi…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2004/35 K: 2004/43 T: 1.7.2004

2981 sayılı Yasa’ya göre tapu tahsis belgesi verilen hak sahibine tapusunun ya da başka bir arsanın verilmemesinden doğan zararın idarece giderilmesi istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk. OLAY: Gölbaşı, Seymenler Mah. 76 ada, 17 parselde gecekondusu bulunan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1031 K: 1988/181 T: 15.02.1988

3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanuna göre kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılan yerlerin bu Kanundan yararlanması öngörüldüğünden, tapu tahsis belgesinin belediyece geri alınmasında isabet bulunmamaktadır. İstemin Özeti: ....... , ....... Mahallesi, 68 pafta, 1132 ada, 2 parsel sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/699 K: 1989/765 T: 10.04.1989

Özel kişilerle Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmaz üzerindeki yapıya 2981 sayılı Yasa kurallarına göre ruhsat verilmesi için belediyenin arsa bedeli istemesinde isabet bulunmadığı Hk. istemin Özeti: .........., ........... köyü ........... mah ........... pafta ............. parsel sayılı taşınmaz…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/466 K: 1990/2579 T: 12.12.1990

İstemin Özeti: Beykoz, ... Mahallesi, 6 pafta, 51 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapı için tapu tahsis belgesi verilmesine ilişkin istemin reddi yolunda tesis edilen 23.3.1987 günlü, 3481 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin İstanbul 2. İdare…

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/2857 K: 2003/5230 T: 28.10.2003

Arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş bir alanda 2863 sayılı Yasa''da öngörülen ilke ve kuralların geçerli olduğu, bu nitelikteki alanlarda 2981 sayılı Yasa uyarınca ıslah imar planı, parselasyon ve buna benzer gibi uygulamalar yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/12720 K: 2019/8828 T: 09.10.2019

Tapu tahsis belgesi, ilgilisine taşınmazın mülkiyetini kazandıracak nitelikte olduğundan, bu belgeye sahip olan davacının tapu tahsis belgesinin ait olduğu alana yönelik imar planının iptali istemiyle dava açma ehliyetinin bulunduğu hakkında. Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacılar): 1- ..., 2- ... Karşı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/2043 K: 1989/2436 T: 11.12.1989

2981 sayılı Yasaya göre yapı sahiplerinin en geç 7 Aralık 1986 tarihine kadar ilgili idarelere başvurabilecekleri, tesbit ve değerlendirme dosyalarının yeminli özel teknik bürolara en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ilgili idarelerin de en geç 7 Aralık…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/804 K: 1987/184 T: 19.02.1987

Hisseli taşınmazın, ortaklığın giderilmesi davası sonucunda üzerindeki gecekondu ile birlikte belediyece satın alınarak belediye adına tescil edilmesi üzerine, daha sonra belediyece kamulaştırma bedeli karşılığında üçüncü bir kişiye takas edilmesinde ve bedeli ödenmiş gecekondunun 2981 sayılı Yasada öngörülen anlamda gecekondu sayılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/3030 K: 1989/2563 T: 13.12.1989

12.6.1986 tarihinde yapılan tesbitte zemin katın yapımına başlandığı 13.10.1987 tarihinde yapılan tesbitte de zemin katın tamamlandığı ve 1. katın kolonlarının kısmen döküldüğü belirlendiğinden, 1. katın 10.11.1985 tarihinden sonra inşaasına başlandığı açık olduğundan, yapının tümden 2981 sayılı yasa kapsamında görülerek yıkma…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/1006 K: 1986/293 T: 19.03.1986

Bina yapmak amacıyla belediyeden kiralanan taşınmazda bu amaca uygun olarak inşa edilen yapının belediyenin bilgisi dışında ve rızası olmaksızın yapıldığından söz edilemeyeceğinden, bu yapıya 2981 sayılı Yasa uygulanamaz. Temyiz İsteminde Bulunan: ....... Belediye Başkanlığı Davanın Özeti: Mülkiyeti Belediyeye ait olup…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1672 K: 1989/87 T: 18.01.1989

2981 sayılı Yasa kapsamında kaldığı yargı kararı ile saptanan ilave yapının, eskiden verilmiş yıkma kararına dayanılarak yıktırılması konusunda işlem tesisinde isabet bulunmadığı, imar Affının yapı yapanlar yerine yapıları esas aldığından vakfın inşaat yapma yetkisinin olmadığı yolundaki davalı idare savına da…

Danıştay İDDK E: 1990/710 K: 1990/142 T: 02.11.1990

İstemin Özeti: 14.4.1987 günlü 2252 sayılı Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen 12.2.1988 günlü E:1987/455, K:1988/115 sayılı iptal kararı, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesince verilen 28.12.1989 günlü E:1989/1450, K:1989/2966 sayılı kararla bozulmuş…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/2160 K: 1994/2698 T: 23.06.1994

2981 Sayılı Yasa kuralları uyarınca en fazla 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz için tapu tahsis belgesi düzenlenebileceği, bu miktarın üst sınır olduğu ve asıl amacın yapının işgal ettiği alana uygun büyüklükte yer tahsisi olduğu hk. İstemin Özeti: Adana 1. İdare Mahkemesinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/5628 K: 1997/5284 T: 24.11.1997

Uyuşmazlıkta hazine arazisi üzerine yapılmış olan hidrofor binası ve su deposu af kanunu kapsamında olmadığından tespit ve değerlendirme işlemine tabi tutulmaları yolundaki isteğin cevap verilmemek suretiyle reddi işleminde yasaya aykırılık bulunmamaktadır. İstemin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 22.11.1995 günlü, E:1993/821…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/291 K: 1999/198 T: 13.01.1999

Taşkın Sular Kanunu hükümlerine göre belirlenen alan içinde ıslah imar planı ve parselasyon yapılması olanaklı olmadığı gibi, bu bölgede kalan yapıların da 2981 sayılı Yasadan yararlanması da mümkün değildir. İstemin Özeti: Adana 2. İdare Mahkemesinin 26.9.1997 günlü, E: 1996/91 K:1997/1178…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2116 K: 1999/2260 T: 27.04.1999

2981 sayılı Yasa uyarınca yaptığı girişimlerin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün dava konusu işlemiyle sonuçsuz kalması nedeniyle bu işleme karşı dava açmakta davacı belediyenin menfaat ilişkisinin bulunduğu açıktır. İstemin Özeti: Ankara 4. idare Mahkemesinin 13.1.1998 günlü, E:1997/1236, K: 1998/30 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/685 K: 2004/3717 T: 11.06.2004

Henüz tapuya dönüşmemiş tapu tahsis belgesi ile tasarruf edilen ve barınma amaçlı kullanılması gereken gecekondunun, yasanın öngördüğü amaçlara aykırı olarak yıkıldığının belirlenmesi üzerine, tapu verilmesi isteminin reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.6.2002…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/3883 K: 2005/971 T: 18.02.2005

Mera olarak tescil edilen ve İmar affı başvurusu tarihi itibariyle devletin hüküm ve tasarrufu altında bu niteliğini koruyan uyuşmazlık konusu taşınmaz, 2981 sayılı Yasa kapsamında üzerindeki gecekonduların aftan yararlanabileceği taşınmazlar arasında yer almadığından, anılan taşınmazın belediyeye devredilemeyeceğine ilişkin işlemde mevzuata…