Son Yazılar

Tapu Tahsis Belgesiyle İlgili Danıştay Kararları

Bu yazı iki sayfadan oluşmaktadır: 1 2 Tapu tahsis belgesi hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: 2981 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahipliği ve Tapu Tahsis Belgesi Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine,…

Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972

İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan ve…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/919 K: 2017/4660

Davacının taşınmaz üzerindeki iddiasının, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına ilişkin Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı, bu itibarla, 2981 sayılı Kanundan kaynaklanan ve bu Kanun hükümlerine göre irdelenmesi gereken…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/272 K: 1993/5860 T: 27/12/1993

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak yapılan yapıların ıslah imar planına göre korunmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, enkazın belediyece kamulaştırılmasında isabetsizlik görülmediği, mahkemece işlemin kamulaştırma amacının belirtilmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmesinin yerinde olmadığı. Dava, mülkiyeti davalı belediyeye ait taşınmaz üzerinde…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1995/15581 K: 1995/17591 T: 29.12.1995

2981 sayılı Kanun'un 9/b maddesi uyarınca yapılan arsa tahsis işlemi idari karara dayalı bir tahsis işlemi olmayıp, özel kanundan doğan yetkiler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen bir satış işlemi olduğundan uyuşmazlığın, idari yargı yerinde değil, genel hükümlere göre adli yargı yerinde çözümlenmesi…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/10391 K: 1996/10401 T: 24.6.1996

2981 sayılı Kanun'un 13/b maddesi gereğince korunması mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeniyle kendilerine arsa veya pay tahsis edilen durumlarda muhdesat bedeline değil, enkaz bedeline hükmedilmesi gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1992/7584 K: 1992/9287 T: 12.10.1992

Özel tahsisli ortak yerlerin 2981 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca kazanılmış bağımsız bölüm olarak arsa payı tahsisi suretiyle tesciline karar verilemez. Çünkü böyle bir tescil ana bina ve müştemilatının bağımsız bölüm malikleri tarafından yasanın öngördüğü şekilde kullanımını engelleyecek nitelikte olacaktır.…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1993/5147 K: 1993/7162 T: 27.5.1993

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ana taşınmazın mimari projesine aykırı olarak inşaat ve bağımsız bölüm yapmak kat maliklerinin oybirliğini gerektirmekte ise de, 2981 sayılı Kanun'un 16.maddesine göre irtifak hakkı kurulmuş binalarda bağımsız bölüm kazanılmış ise, yasal koşulların gerçekleşmesi halinde bu yasal…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1993/6394 K: 1993/8437 T: 29.6.1993

2981 sayılı Kanun'un 16. maddesine göre kazanılan bağımsız bölümlerin diğer maliklerin muvafakati aranmaksızın arsa payı verilerek tescilinde, arsa payına karşılık hesap edilecek değer, taşınmazın dava tarihindeki değeri olmalıdır. Dava dilekçesinde imar affı sebebiyle tescil istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş,…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1989-716-620 K: 1990/6 T: 17.1.1990

298l sayılı Yasanın 10. maddesine 3290 sayılı Yasanın 4. maddesi ile eklenen (b) fıkrasına göre ve tamamen Kadastro Yasasının ilgili hükümleri uyarınca düzenlenen çekişmeli taşınmaza ait tespit tutanağına süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin olup, iptali istenen parsellere ait tapuların oluşmasına…

Danıştay İDDK E: 1990/766 K: 1990/189 T: 28/12/1990

Taşınmaz üzerinde bulunan gecekondular, "yapı topluluğu" niteliği taşımıyorsa ve üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu nedenle de uygulanma kaabiliyetini kaybetmiş olan bir imar planı söz konusu değilse, idarenin ıslah imar planı yapmaya mecbur edilemeyeceği. S.S.Basın,…

Danıştay İDDK E: 1994/331 K: 1995/715

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondunun, tahsis belgesinin verildiği tarihte geçerli bulunan imar planında, kamu kullanımına ayrılmış yerde olması halinde; tapu tahsis belgesinin geri alınabileceği, bu gibi yerlerdeki gecekonduların 298l sayılı Yasa hükümlerinden yararlanamayacakları hk. İstemin Özeti: İstanbul 4.İdare Mahkemesinin ll.ll.l993…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1238 K: 1988/1232 T: 08/11/1988

2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik 18. maddesine göre yapılan kıymet takdirine karşı 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince adli yargı yerinde dava açılması gerektiği. Dava, üzerinde gecekondu yapılan hazine arazisine 2981 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca yapılan bedel takdirine…

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/1715 K: 2003/4409 T: 22/09/2003

Davacının yapısına enkaz bedeli yerine bina bedeli ödenmesi gerektiği iddiası dikkate alındığında, bulunduğu yerde korunamayan gecekonduya enkaz bedeli ödenerek kamulaştırılması yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünün, enkaz bedeli ödenmesinin bir idari işlem olan belediye encümeni kararına ve…

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1994/7516 K: 1994/10267 T: 22.9.1994

3194 sayılı Kanun uyarınca imar planı kapsamında kalan yerlerde kadastral yollar, meydanlar ve meralar imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olurlar. İmar uygulamaları sırasında mera niteliği yetkili…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1995/473 K: 1995/3445 T: 20.2.1995

İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemden dolayı gerçekleştirilen imar düzenlemelerinde, bedel artırım davası, Beledi ye aleyhine değil, ipotek borçlusuna karşı açılmalıdır. Taraflar arasındaki kamulaştırma değerine itiraz davasından dolayı verilen hükmün Yargıtay'ca onanması hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17.11.1994…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1995/8398 K: 1995/9871 T: 10.10.1995

2981 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereği kazanılmış bağımsız bölümlere arsa payı verilmek suretiyle tescilin istenebilmesi için inşaatların, Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 22.5.1986'dan önce tamamlanmış olması ve başvurunun da yasal süreler içinde yapılması gerekir. Ayrıca, bu tür davalarda tüm bağımsız…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1995/16163 K: 1995/16952 T: 20.12.1995

Mütemmim cüz'ün mülkiyeti ve tasarruf hakkı kural olarak, üzerinde bulunduğu arza bağlı ise de, bir kimse kendisine veya yasanın himaye ettiği bir hakka dayanarak üçüncü şahsa ait bir taşınmaz üzerine mütemmim cüz niteliğinde yapı inşa etmiş ve imar uygulaması sonucu yaptığı inşaat bir başkasına ait…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/411 K: 1996/1592 T: 13.2.1996

2981 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereği kazanılan bağımsız bölüme müştereken malik olanların birlikte tescil talebinde bulunmaları gerekir. Ayrıyeten tescile karar verilebilmesi için, arsa payına karşılık hesap edilen değerin kat malikleri adına milli bir bankaya bloke ettirilmesine de karar verilmelidir. Dava dilekçesinde ilave bağımsız…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1997/2214 K: 1997/4006 T: 29.4.1997

2981 sayılı Kanun'un 16/5 maddesinden yararlanabilmek için ilgili hükmün yürürlüğünden önce kat ilavesinin yapılması gerekir. Dava dilekçesinde yeniden yapılan bağımsız bölümlerin tapuya tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1997/5828 K: 1997/6971 T: 1.7.1997

Kat irtifakı kurulmuş binalarda 2981 sayılı Kanun'un 16. maddesinden istifade ile bağımsız bölüm kazanılmış olması durumunda, tescil talebinde ancak taşınmazda paydaş olan kişiler bulunabilir. Dava dilekçesinde 5. kata yapılan bağımsız bölümün tapuya tescili istenilmiştir. Mahkemece bağımsız bölümün davacı Ş... adına tesciline, N...…