1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2268 K: 2009/1880 T: 27.02.2009


Af başvurusunda bulunulduğu tarihte köy harman yeri olarak kullanılan taşınmaz üzerinde bulunan gecekondunun 2981 sayılı Yasadan yararlanamayacağı hakkında.

İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.09.2006 günlü, E:2004/3150, K:2006/3045 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Ankara Valiliği’nin Savunmasının Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Çankaya Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim Arslan’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Şule Tataroğlu’nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle arsa tahsisi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın af başvurusunda bulunulduğu 18.05.1983 tarihinde … köyiçi mevkiinde kaldığı ve köy harman yeri olarak kullanıldığı anlaşıldığından, köy harman yerinde bulunan gecekondunun 2981 sayılı yasadan yararlanamayacağı bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.09.2006 günlü, E:2004/3150, K:2006/3045 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 27.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir