1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/5628 K: 1997/5284 T: 24.11.1997


Uyuşmazlıkta hazine arazisi üzerine yapılmış olan hidrofor binası ve su deposu af kanunu kapsamında olmadığından tespit ve değerlendirme işlemine tabi tutulmaları yolundaki isteğin cevap verilmemek suretiyle reddi işleminde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 22.11.1995 günlü, E:1993/821 K:1996/819 sayılı kararının iptale yönelik kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Bülent Seyitdanlıoğlu”nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç”in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. … İli, … İlçesi, 1198 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların 2981 sayılı yasadan yararlandırılması yolundaki istemin yanıt verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, davacı kooperatifin hazine adına kayıtlı uyuşmazlık konusu taşınmaz üzerinde yapılan su deposu ve hidrofor binasının 2981 sayılı yasadan yararlandırılması istemine ilişkin 18.9.1986 günlü af başvurusunun bulunduğu, daha sonra 2.12.1991 günlü tutanakla sözkonusu taşınmazda yeni yapılmakta olan 200 m²”lik subasman inşaatı ile eskiden yapılmış 70 m²”lik su deposu, 70 m²”lık bekçi evi, 180 m²”lik misafirhane ve 60 m²”lik diğer bir bekçi evinin tespit edilmesi nedeniyle Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi için davalı idareye başvurulduğu ve idarece hazineye ait taşınmazdaki işgalin kaldırılmasının istenilmesi üzerine davacı kooperatifin 8.7.1993 günlü dilekçeyle başvurarak davalı idareden 18.9.1986 günlü af başvurusu uyarınca re”sen tespit ve değerlendirme yapılmasını istediği ve bu istemin cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine bu davanın açıldığı, ilk af başvurusunu konu alan su deposu ne hidrofor binasının tespit ve değerlendirilmesi gerekirken davalı idarece ara kararına verilen cevapta davacının af başvurusunda bulunduğu ancak, işlemleri takip etmemesi nedeniyle ruhsat verilmediğinin belirtildiği af başvurusunda bulunulan su deposu ve hidrofor binasına yönelik olarak af başvurusunun davacı tarafından işlemlerin takip edilmemesi nedeniyle reddinde gerekçe yönünden isabet bulunmadığı bunların dışındaki yapıların 10.11.1985 tarihinden sonra yapılması nedeniyle tespit ve değerlendirme işlemi yapılamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen davanın reddine karar verilmiş, bu kararın iptale yönelik kısmı davalı idarece temyiz edilmiştir.

2981 sayılı Af Kanunu imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekonduları kapsamaktadır. Yasanın 8. maddesinde yapılacak tespit ve değerlendirme kapsamına hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü”nün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerdeki mesken amacıyla kullanılan gecekondular ile kendilerine ait taşınmazlar üzerine imar mevzuatına aykırı tüm yapıların dahil olduğu belirtilmiştir.

Uyuşmazlıkta hazine arazisi üzerine yapılmış olan hidrofor binası ve su deposu af -kanunu kapsamında olmadığından tespit ve değerlendirme işlemine tabi tutulmaları yolundaki isteğin cevap verilmemek suretiyle reddi işleminde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1. İdare Mahkemesinin 22.11.1995 günlü, E:1993/821 K:1995/819 sayılı kararının temyiz edilen kısmının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.11.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir