1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6271 K: 2006/2001 T: 14.04.2006


İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa’nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle haksahibi olunamayacağı dolayısıyla tapu verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

İstemin ÖZET : Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek’in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu gecekondunun yer aldığı taşınmazın imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle belediye ile 3.şahıslar arasında hisseli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, anılan taşınmazın 2981 sayılı Yasa’nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, imar affından yararlanması mümkün olmayan gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara, Mamak, Yatık Musluk Mahallesi, Duvardibi Caddesi, 65 numaralı gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.7.2003 günlü, 6560 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu gecekondunun yer aldığı … ada, … sayılı parselin imar af başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile şahıslar arasında paylı olduğu anlaşıldığından, belediye hissesinin dikkate alınması suretiyle davacının hak sahibi kabul edilmesi gerektiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

2981 sayılı Yasanın 9/c maddesinde, başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular için, arsa sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşmaları ve süresi içinde müracaat etmeleri halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edileceği, arsa sahibinin, yerinin gecekondu sahibine devrini istemesi üzerine, mahkemece rayiç değerin takdiri yapılarak bedelin ödeneceği, gecekondu sahibi ödemeye yanaşmazsa, arsa sahibinin Türk Medeni Kanununun 649. maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını Mahkemeden isteyeceği, lüzum görülen hallerde ve üzerinde bir yerleşme alanı veya yapı topluluğu bulunması halinde yukarıdaki işlemler beklenilmeksizin belediye veya valiliklerce arsa veya arazilerin kamulaştırılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Yasanın 10/a maddesinde de, bu kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, … ada, … sayılı parsel üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle 27.4.1983 tarihinde imar affı başvurusunda bulunulması üzerine 16.3.1987 günlü, 671 sayılı tapu tahsis belgesinin düzenlendiği, tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun anılan gecekondunun 1993 yılında yapılan parselasyon işlemi sonrasında oluşturulan ve şahıslara tahsis edilen … ada, … sayılı parselde kaldığından bahisle reddedildiği, diğer taraftan … ada, … sayılı parselin imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile üçüncü şahıslar arasında paylı olduğu anlaşılmaktadır.

Paylı durumda bulunan taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece paydaşlardan her biri payı oranında taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, taşınmazın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunun belirlenemeyeceği, diğer taraftan hazineye ait arsa veya araziler ile başkasına ait arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular hakkında uygulanacak hükümlerin de farklı olması nedeniyle olayda, belediye ile şahıs arasında paylı durumda bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın 2981 sayılı Yasanın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

Gecekondunun işgal ettiği alanın belediyeye ait payı aşıp aşmaması da belirtilen nedenlerle sonuca etkili olmayacağından, söz konusu gecekondu için tapu verilmesi isteminin reddi yolundaki dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuk aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesince uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL. karar harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir