1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1031 K: 1988/181 T: 15.02.1988


3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanuna göre kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılan yerlerin bu Kanundan yararlanması öngörüldüğünden, tapu tahsis belgesinin belediyece geri alınmasında isabet bulunmamaktadır.

İstemin Özeti: ……. , ……. Mahallesi, 68 pafta, 1132 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 400 m² lik bölümü için verilen tapu tahsis belgesinin geri alınmasına ilişkin işlemin iptaline dair ……. 3 ncü İdare Mahkemesinin 26.2.1987 günlü, E: 198/228, K: 198/142 sayılı kararının, davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tescil davasında tapu tahsis belgesi verilen yapının işyeri olarak kullanıldığının saptandığı, işyerlerine tapu tahsis belgesi verilmesinin Yargıtay”ca kabul edilmediği, aynı yolda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgesi de bulunduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı Y.Ş.”nin Düşüncesi: 2577 sayılı Yasanın 46 ncı maddesi uyarınca İdare Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı yapılan temyiz isteminde; öne sürülen hususlar, anılan yasanın 49 ncu maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi A.Ö.”nün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, ……. , ……. Mahallesi, 68 pafta, 1132 ada, 2 parsel sayılı taşımazın 400 m² lik bölümü için verilen tapu tahsis belgesinin geri alınmasına ilişkin 30.5.1985 günlü, Sub-881-606 sayılı belediye başkanlığı işleminin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere ve 6785 sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 2981 sayılı Yasanın “Amaç” başlığını taşıyan 1. maddesinde bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek, olarak açıklandığı, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde de “Bu Kanun İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar” hükümlerini getirdiği, yine aynı yasanın tapu tahsis belgesi verilecek gecekonduları düzenleyen 13. maddesinin (b) fıkrasında; “Hazine, Vakıf, Belediye eve İl Özel İdareleri mülkiyetinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa ve araziler üzerinde ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri için de hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde hisse tahsis edileceği, gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka arsa veya hisse verileceği, tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek bedelinin Valilik veya belediyelerce rayiç bedele göre hesaplanacağı kuralını koyduğu, olayda davacıya 400 m² lik yer için tapu tahsis belgesi verildiği ve tapu siciline bu konuda şerh konulduktan sonra da davacının bu yeri işyeri olarak kullanıldığı ve 2981 sayılı Kanuna göre mesken olarak kullanılması gerektiği ileri sürülmek suretiyle tapu tahsis belgesinin iptal edildiği, yukarıda anılan hükümlere göre 2981 sayılı Yasada işyeri-mesken ayırımının yapılmadığı, bu yasanın amacı ve kapsamının imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş “tüm yapılara” ait esasları belirlemek olduğu, yine aynı yasanın gerek istisnaları düzenleyen 3. maddesinde, gerekse bu Yasa hükümlerinden yararlanamayacakları düzenleyen 14. maddesinde işyerlerinin bu yasadan yararlanamayacağına dair herhangi bir hüküm de bulunmadığı, bu itibarla davacının yapısının da 2981 sayılı Yasa kurallarından faydalanmasının Kanun hükmü gereği bulunduğu, kaldı ki 3290 sayılı “2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun”un 3. maddesinin “Bu tespit kapsamına temel inşaatı tamamlanmış veya temel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerdeki inşaatına Kanunun 14. maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar dahildir” hükmü ile kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılan yerlerin de yasadan faydalanacaklarının açıkça kurala bağlandığı, öte yandan davalı, tarafından dava konusu yerin hazine tarafından kendilerine mezarlık yapılmak üzere tahsis edildiği belirtilmekteyse de yukarıda anılan 2981 sayılı yasanın 13/b maddesi gereğince başka bir yerin davacıya tahsis edilmesi gerektiği, kaldı ki, mezarlık alanı olarak belediyeye tahsis edilen hazine arsasının dava konusu taşınmazla ilgisinin bulunmadığı gerekçeleriyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ……. 3 ncü İdare Mahkemesinin 26.2.1987 günlü, E:1985/208; K:1987/142 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 1800.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.2.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir