1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/699 K: 1989/765 T: 10.04.1989


Özel kişilerle Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmaz üzerindeki yapıya 2981 sayılı Yasa kurallarına göre ruhsat verilmesi için belediyenin arsa bedeli istemesinde isabet bulunmadığı Hk.

istemin Özeti: ………., ……….. köyü ……….. mah ……….. pafta …………. parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapı için 2981 sayılı Yasa kurallarına göre davacının ruhsat istemi üzerine belediye encümeninin, Hazine ve belediye arazileri üzerine yapılan kaçak inşaatların yıkımı yoluna gidilmeyerek 100 m ye kadar olan yerlerin m2 sinin 10.000 lira olarak belirlenmesi hakkındaki 6.2.1987 günlü, 472 sayılı prensip kararı uyarınca davacıdan kamu arazisi üzerindeki gecekondusunun ruhsata bağlanabilmesi için 120 m2 lik yer için toplam 1.300.000 lira arsa bedeli istenilmesine ilişkin tarihsiz 138 sayılı Belediye Başkanlığı işleminin iptali yolundaki ……….. idare Mahkemesinin 17.2.1988 günlü, E:1987/370, K:1988/229 sayılı kararının; idare Mahkemesinin tapu idaresinin yetkilerini kullanamıyacağı, belediyenin vatandaşa iyi niyetli davranarak kaçak inşaatına ruhsat verebilmek için bu yola başvurduğu, mahkeme kararına göre vatandaşa ruhsat verme olanağının da ortadan kalktığı, eksik inceleme sonucu verilen kararda usul ve yasa kurallarına uyarlık bulunmadığı öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savcı Orhan Dikbaş”ın Düşüncesi: Kamu arazisi üzerindeki yapı nedeniyle, arsa parası alınmasıyla ilgili uyuşmazlık hakkında ……….. idare Mahkemesi kararının, davanın süresinde açılmadığı ve kararın noksan incelemeyle verildiği yolundaki iddialarla temyizen bozulması istenilmiş ise de;

2577 sayılı Yasanın 46. maddesi uyarınca idare Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı yapıdan temyiz isteminde; öne sürülen hususlar, anılan yasanın 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Habibe Ünal”ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra temyiz isteminin süresinde olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava ……….., ……….. Köyü ……….. Mah ……….. pafta ……….. parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapı için 2981 sayılı Yasa kurallarına göre davacının ruhsat istemi üzerine belediye encümeninin, Hazine ve belediye arazileri üzerine yapılan kaçak inşaatların yıkımı yoluna gidilmeyerek 100 m2 ye kadar olan yerlerin m2 si 10.000 lira olarak belirlenmesi hakkındaki 6.2.1987 günlü, 472 sayılı prensip kararı uyarınca davacıdan kamu arazisi üzerindeki gecekondusunun ruhsata bağlanabilmesi için 120 m2 lik yer için toplam 1.300.000 lira arsa bedeli istenilmesine ilişkin tarihsiz 138 sayılı Belediye Başkanlığı işleminin iptali isteğiyle açılmış, idare Mahkemesince, 2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasanın 3. maddesi ile değişik 9/b maddesinde “Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasındaki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin ve en geç 4 yıl içinde on iki eşit taksitle bu Kanun hükümlerince çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esaslara göre ödenir” hükmünün yer aldığı, bu Yasa hükmünden mülkiyeti tartışmasız olarak Hazine, belediye, il özel idarelerine veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar anlaşılmak gerekirken davalı idarece bu yönde var olan hukuki uyuşmazlığın adli yargı yerinde derdest ve diğer tarafın Vakıflar idaresi olması nazara alınmadan arsa bedeli istenmesinde yasaya uyarlık görülmediği, diğer taraftan adli yargı yerinde taşınmazın mülkiyetine ilişkin dava, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özel şahıslar arasında cereyan ettiğine göre, verilecek kararla bu iki taraftan birinin mülkiyet hakkını elde edeceği kuşkusuz olup, buna göre yasada öngörülen arsa bedelinin taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine hükmen tescil edilmesi halinde ilgili kuruluş olarak bu idare tarafından tahsili mümkünken, belediyenin kamu arazisi niteliği taşımayan, üstelik satan şahıs lehine tescil kararı verilmiş bir durumda taşınmazı haricen satın alarak tasarrufuna sahip olan davacıdan arsa karşılığı bedel talep etme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ……….. idare Mahkemesinin 17.2.1988 günlü, E:1987/370, K:1988/229 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayıları bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 3000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 10.4.1989 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir