Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/1124 K: 1983/2962 T: 30.9.1983

Belediyeler esasen belediye malı olan veya imar planı uygulanmasıyla, istimlakten artan ve müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya bina sahibine, bedel takdiri suretiyle satmağa ve mal sahibi, bu bedelle almaktan imtina ederse, şuyulandırılıp sattırmak suretiyle imar planına uygunluğu…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/2634 K: 1983/2462 T: 07/06/1983

Müstakil inşaata elverişli belediye parselinin belediye malı olan veya imar ve yol istikamet planlarının tatbiki dolayısıyla istimlakten artan parçalarla istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/329 K: 1983/2355 T: 30/05/1983

Yol artığı yerin satışından, satışın düşük bedelle yapıldığı gerekçesiyle vazgeçilmesinde isabet olmadığı Dava, davalı ... Belediyesine ait 18,42 m2 lik yol artığının, 6785 sayılı Yasanın 41.maddesine göre bitişik parsel sahibi davacıya bedel takdiri suretiyle satılmışken; daha sonra düşük bedelle satıldığının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/202 K: 1983/1571 T: 12/04/1983

İmar planında yeşil alana tahsisli bulunan ve kamulaştırılmamış olan davacılara ait parsel ile belediyeye ait parselin takas edilmesi isteğinin belediyece reddedilmesinde İmar Kanununun 41.maddesine aykırılık bulunmadığı Dava, davacılara ait, taşınmazın belediyeye ait 6 parsel sayılı taşınmazla takas edilmemesine ilişkin Belediye…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3206 K: 1983/1256 T: 23/03/1983

Davacıya ait iken kamulaştırılan taşınmazın bir bölümü ile üçüncü kişilere ait taşınmazların oluşturduğu parselin bir başka parselle takası işlemine karşı davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı Dava, mülkiyeti ...'e ait imar planında yol ve yeşil alana isabet eden taşınmaz malın mülkiyeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/4712 K: 1983/1043 T: 14/03/1983

6785 sayılı İmar Yasasının 41.maddesi kapsamında esasen belediye malı olan veya imar ve yol istikamet planlarının tatbiki dolayısıyla istimlakten artan parçalarla istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parça satışlarının 2490 sayılı Kanuna…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/2800 K: 1983/969 T: 08/03/1983

Müstakil inşaata elverişli parselin satışının mümkün olamayacağı Dava, davacının sahibi olduğu parselin yanındaki yolun kapanmasıyla oluşan 39,40 m2 alanlı 42 sayılı parselin 6785 sayılı Yasanın 41.maddesi uyarınca 22 sayılı parsel sahibi olan ...'a satışına ilişkin belediye encümeni kararının davanın özeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3427 K: 1983/549 T: 07/02/1983

İmar kanununun 41.maddesine göre yapılan satış işlemlerinde 2490 sayılı yasa kurallarının uygulanması mümkün bulunmadığından, yol artığı yerin davacıya satışı işleminin 2490 sayılı yasa gereğince açık artırma usulünün uygulanması gerektiği gerekçesiyle geri alınmasında isabet görülmediği Dava, davacıya ait taşınmazın bitişiğinde bulunan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1983/355 K: 1981/2020 T: 25/01/1983

Belediyeye ait dereüstü boşluğun ticari blokların imar planına uygunluğunu sağlamak amacıyla komşu parsel sahibine satışında mevzuata aykırılık olmadığı Dava, belediyeye ait 23 m2 lik taşınmazın, bitişik parsel sahibi T.Yurttaş'a satılmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının; davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2933 K: 1982/1760 T: 1.6.1982

Dava konusu taşınmazın; 6785 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yol fazlası olup olmadığı, müstakilen inşaata elverişli bulunup bulunmadığı ve mülkiyetinin kime ait olduğu araştırılmadan satışına dair belediye meclisince verilen kararın, İl İdare Kurulunca iptalinde isabetsizlik yoktur. İstemin Özeti: Yol fazlası…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1275 K: 1982/1352 T: 04/05/1982

Belediyenin paydaşı olduğu ancak müstakilen inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın belediyeye ait bölümünün, daha önce taşınmazı kamulaştırılan şahsa satışında imar kanununun 41.maddesinin 2.fıkrasına uyarlık bulunmadığı Dava, 17 (64) parsel sayılı taşınmazın belediyeye ait olan 29.37 m2 lik hissesinin 3. bir şahsa…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7140 K: 2005/4038 T: 11/07/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesinin 3. fıkrasına göre yapılacak olan satışların devlet ihale kanununa tabi olmadığından belediye meclisinden satış için önceden karar alınması gerekmediği, müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara satışında belediye encümenlerinin yetkili bulunduğu, uyuşmazlık konusu…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2933 K: 1982/1760 T: 1.6.1982

Dava konusu taşınmazın; 6785 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yol fazlası olup olmadığı, müstakilen inşaata elverişli bulunup bulunmadığı ve mülkiyetinin kime ait olduğu araştırılmadan satışına dair belediye meclisince verilen kararın, İl İdare Kurulunca iptalinde isabetsizlik yoktur.     İstemin Özeti: Yol…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1275 K: 1982/1352 T: 04/05/1982

Belediyenin paydaşı olduğu ancak müstakilen inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın belediyeye ait bölümünün, daha önce taşınmazı kamulaştırılan şahsa satışında İmar Kanununun 41. maddesinin 2. fıkrasına uyarlık bulunmadığı. Dava, 17 (64) parsel sayılı taşınmazın belediyeye ait olan 29.37 m2 lik hissesinin 3.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3487 K: 1982/43 T: 26/01/1982

Belediye adına tescil edilen çıkmaz sokağın teşekkül eden imar durumuna göre bitişikteki iki parsel sahibine satışının yapılması gerekirken, sözü edilen yerin tamamının sadece bir parsel sahibine satılmasının 6785 sayılı İmar Kanununun 41. maddesine aykırı olduğu. Dava, davacılara ait 3 parsele…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/897 K: 1991/3120 T: 17/12/1991

3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan satış işleminde taşınmazın değerinin takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelin üzerinde saptanmasında isabet bulunmadığı. Dava; yol fazlasının davacıya satışına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yol fazlası alanlar hakkında uygulanacak…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/13828 K: 1996/14754 T: 22.10.1996

Yol fazlası taşınmazın bedeli karşılığı davacıya devri ve fazla alınan bedelin iadesi davasında, belediye encümeninin Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kıymet takdir komisyonunca biçilen değeri değiştirme yetkisi bulunmadığından ve davalı idare tarafından da bedele itiraz davası açılmadığından, kıymet takdir komisyonunca biçilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/6715 K: 1998/6136 T: 09/12/1998

Belediyeye ait uyuşmazlık konusu belediye encümeni kararı ile tespit edilen bedel üzerinden davacıya satışına karar verilmesi nedeniyle 2942 sayılı Yasa uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilmiş bir bedelden söz edilemeyeceğinden idari işlem niteliğindeki bu karara karşı açılan davanın görüm…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7140 K: 2005/4038 T: 11/07/2005

3194 sayılı imar kanunu'nun 17. maddesinin 3.fıkrasına göre yapılacak olan satışların devlet ihale kanununa tabi olmadığından belediye meclisinden satış için önceden karar alınması gerekmediği, müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara satışında belediye encümenlerinin yetkili bulunduğu, uyuşmazlık konusu…