Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2933 K: 1982/1760 T: 1.6.1982

Dava konusu taşınmazın; 6785 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yol fazlası olup olmadığı, müstakilen inşaata elverişli bulunup bulunmadığı ve mülkiyetinin kime ait olduğu araştırılmadan satışına dair belediye meclisince verilen kararın, İl İdare Kurulunca iptalinde isabetsizlik yoktur.     İstemin Özeti: Yol…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1275 K: 1982/1352 T: 04/05/1982

Belediyenin paydaşı olduğu ancak müstakilen inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın belediyeye ait bölümünün, daha önce taşınmazı kamulaştırılan şahsa satışında İmar Kanununun 41. maddesinin 2. fıkrasına uyarlık bulunmadığı. Dava, 17 (64) parsel sayılı taşınmazın belediyeye ait olan 29.37 m2 lik hissesinin 3.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3487 K: 1982/43 T: 26/01/1982

Belediye adına tescil edilen çıkmaz sokağın teşekkül eden imar durumuna göre bitişikteki iki parsel sahibine satışının yapılması gerekirken, sözü edilen yerin tamamının sadece bir parsel sahibine satılmasının 6785 sayılı İmar Kanununun 41. maddesine aykırı olduğu. Dava, davacılara ait 3 parsele…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/897 K: 1991/3120 T: 17/12/1991

3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan satış işleminde taşınmazın değerinin takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelin üzerinde saptanmasında isabet bulunmadığı. Dava; yol fazlasının davacıya satışına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yol fazlası alanlar hakkında uygulanacak…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/13828 K: 1996/14754 T: 22.10.1996

Yol fazlası taşınmazın bedeli karşılığı davacıya devri ve fazla alınan bedelin iadesi davasında, belediye encümeninin Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kıymet takdir komisyonunca biçilen değeri değiştirme yetkisi bulunmadığından ve davalı idare tarafından da bedele itiraz davası açılmadığından, kıymet takdir komisyonunca biçilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/6715 K: 1998/6136 T: 09/12/1998

Belediyeye ait uyuşmazlık konusu belediye encümeni kararı ile tespit edilen bedel üzerinden davacıya satışına karar verilmesi nedeniyle 2942 sayılı Yasa uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilmiş bir bedelden söz edilemeyeceğinden idari işlem niteliğindeki bu karara karşı açılan davanın görüm…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7140 K: 2005/4038 T: 11/07/2005

3194 sayılı imar kanunu'nun 17. maddesinin 3.fıkrasına göre yapılacak olan satışların devlet ihale kanununa tabi olmadığından belediye meclisinden satış için önceden karar alınması gerekmediği, müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara satışında belediye encümenlerinin yetkili bulunduğu, uyuşmazlık konusu…