1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/56 K: 1987/1156 T: 25/11/1987


Bir kamu kuruluşunun diğer bir kamu kuruluşuna ait taşınmazı kamulaştırmasının hükümsüz olması nedeniyle davanın süresinde olup olmadığının incelenemeyeceği hk.

Dava, devlet ormanı niteliğindeki taşınmazın Beyşehir Termik Santrali ve Kül Barajı yapılmak üzere kamulaştırılmasına ilişkin Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 26.11.1985 günlü, 117/20 sayılı kararının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararının davacı kuruluşa 3.3.1986 günü tebliğ edildiği, davanın ise 2942 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre geçirildikten sonra 3.4.1986 gününde açıldığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddedilmiş, karar davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

Anayasanın 46.maddesinin 1.fıkrası ve 2942 sayılı Yasanın 1. maddesine göre ancak özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırabileceği, aynı yasanın 30.maddesinde de kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi ve kurumu tarafından kamulaştırılamıyacağı, taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının başka bir kamu tüzelkişisi ve kamu kurumuna gerekli olması halinde konunun aralarında anlaşma yoluyla sonuca bağlanacağı, anlaşamadıkları takdirde uyuşmazlığın Danıştay’ın ilgili İdari Dairesinde incelenerek iki ay içinde kesin olarak karara bağlanacağı, anlaşmazlık bedeli yönelik ise yerel adli mahkemelerde çö zümleneceği kurala bağlanmıştır.

Bu kurallar karşısında, Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı devlet ormanı niteliğindeki taşınmazın Türkiye Elektrik Kurumu tarafından 2942 sayılı Yasanın 30.maddesinde öngörülen yönteme uyulmaksızın aynı Yasanın genel kurallarına göre kamulaştırılması yolundaki işlemin yok hükmünde olduğu gözetilmeksizin davanın süre aşımı yönünden reddine dair İdare Mahkemesi kararında usul ve yasaya aykırılık açıktır.

Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkın da karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının incelenme sine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle dava konusu kamulaştırma işleminin hükümsüzlüğüne karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir