1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/6784 K: 1999/5983 T: 23.11.1999


Bakılmakta olan davaya konu taşınmazın da bulunduğu imar planının başka bir taşınmazla ilgili kısmının iptali yolundaki idare mahkemesinin kararından davacının kamulaştırılan taşınmazını da kapsayan kısmının etkilenip etkilenmediği hususunun araştırılması gerekir.

İstemin Özeti: Danıştay 6. Dairesisince verilen 20.4.1998 günlü, K: 1998/2129 sayılı kararın: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Tetkik Hakimi Sedef Polat’ın Düşüncesi: Bakılmakta olan davaya konu taşınmazın imar planının başka bir davacıyla ilgili kısmının iptali yolundaki Konya İdare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü, E: 1995/1479, K: 1996/1046 sayılı karardan etkilenip etkilenmediği hususunun araştırılarak karar verilmesi gerektiğinden karar düzeltme isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı yasayla değişik 54. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden dairemizin 20.4.1998 günlü, K: 1998/2129 sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 31.5.1995 günlü, 151 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, taşınmazın onaylı imar planında yola isabet ettiği, anılan imar planının iptali istemiyle açılan davada Konya İdare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü, E: 1995/1479, K: 1996/1046 sayılı kararıyla imar planının davacıyla ilgili kısmının iptaline karar verildiği, bu iptal kararı doğrultusunda imar planının yeniden yapılması gerektiğinden taşınmazın planda yola isabet ettiği gerekçesiyle kamulaştırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davacıya ait 302 m2’lik taşınmazın imar planında kısmen yolda kalması nedeniyle 84.87 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, başka bir şahıs tarafından bakılmakta olan davanın konusunu oluşturan kamulaştırma işleminin dayanağı imar planı ile …. … İlçesi, … pafta, ….. ada, … parsel sayılı taşınmazın anılan imar planında yolda kalması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin 31.5.1995 günlü, 1995/151 sayılı belediye encümeni kararının ve dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan ve Konya İdare Mahkemesinin E: 1995/1479 esasına kayıtlı dava nedeni ile mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 14.50 m genişlikteki yol üzerinde mevcut PTT binası ile … Camiinin Koruma Kurulunca 1. derece anıt eser olarak tescil edildiği ve koruma altına alındığı, yolun buradan geçirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığı, dava konusu imar planında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı, bu planlama uyarınca yapılan kamulaştırma işleminde de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin davacıyı ilgilendiren kısımlarının iptaline karar verildiği, bu kararın Danıştay 6. Dairesisinin 15.9.1997 günlü, E: 1996/6324, K: 1997/3556 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarece karar düzeltme dilekçesinde, Konya idare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü, E: 1995/1479, K: 1996/1046 sayılı kararıyla imar planının davacıyı ilgilendiren kısmının iptaline karar verildiği, her iki davadaki davacıların farklı şahıslar olduğu, E: 1995/1479 esasında kayıtlı davaya konu taşınmaz ile bakılmakta olan davaya konu taşınmazın arasında 1. km mesafe bulunduğu taşınmazların konumlarının farklı olduğu, uyuşmazlık konusu taşınmazın yakınında ve çevresinde korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları bulunmadığı, taşınmazdan yol geçirilmesine engel bir durum bulunmadığı, imar planının mahkeme kararı sonucu kısmen iptaline karar verilmesi nedeniyle bu karar doğrultusunda imar planının yeniden yapılmasının sözkonusu olmadığı, sadece imar planının iptal edilen kısmında imar planı değişikliği yapılmak suretiyle mahkeme kararının uygulanacağı ileri sürülmektedir.

Bu durunda bakılmakta olan davaya konu taşınmazın da bulunduğu imar planının başka bir taşınmazla ilgili kısmının iptali yolundaki Konya idare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü, E: 1996/1479, K: 1996/1046 sayılı kararından davacının kamulaştırılan taşınmazını da kapsayan kısmının etkilenip etkilenmediği hususunun araştırılarak karar verilmesi gerektiğinden, idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Konya idare Mahkemesinin 11.12.1996 günlü, E: 1995/1406, K: 1996/1236 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir