1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2022 K: 1991/1793 T: 18/09/1991


Kamulaştırma işlemlerinde vesayet denetiminin işlemin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni işlem tesis edilmesi yetkilerini kapsamadığı, vesayet makamına yapılan başvurunun dava açma süresini durdurmayacağı.

Dava, taşınmazın köy konağı yapılmak amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin Köy İhtiyar Kurulu kararının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince kamulaştırma kararının davacıya noter aracılığıyla 25.9.1990 gününde tebliğ edildiği, davanın ise 2942 sayılı Yasada öngörülen 30 günlük süre geçirildikten sonra 30.10.1990 günlü dilekçe ile açıldığının anlaşılması karşısında davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle süre yönünden reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunların ayrı süre gösterilmeyen hallerde İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu belirtilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda öngörülen 30 günlük sürenin ise kamulaştırma işlemleri için özel dava açma süresi niteliğinde bulunduğu tartışmasız olduğuna göre bu özel sürenin yukarıda anılan 2577 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca işlemin kaldırılması veya değiştirilmesinin tesis eden makamdan istenmesi yoluyla durdurulması mümkün değildir.

Diğer taraftan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinde köy yararına kamulaştırmalarda Köy İhtiyar Kurulunun kamu yararı kararı vereceği, aynı yasanın 6.maddesinde köy ihtiyar kurulları kararlarının ilçelerde kaymakamın onayı ile tamamlanacağı, anılan kanunun 21.maddesinde ise idarenin kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçebileceği kuralları yer almıştır.

Bu kurallar uyarınca köy yararına kamulaştırma kararı verilmesi ve kamulaştırmadan vazgeçilmesinde asıl yetkinin köy iktiyar kuruluna ait olduğu, Kaymakamlığın ise köy ihtiyar kurulunun kamulaştırma kararları üzerinde vesayet denetimi bulunduğu, vesayet denetiminin ise kamulaştırma işleminin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni işlem tesis edilmesi yetkilerini kapsamadığı açıktır.

Şu hale göre, köy ihtiyar kurulunca verilmiş kamulaştırma kararının tebliği üzerine işlemin kaldırılması için kaymakamlığa yapılan başvurunun dava açma süresini durdurmasına olanak bulunmadığından bu yoldaki davacı iddiasında da isabet görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı yönünden reddi yolundaki temyize konu Edirne İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir