1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/300 K: 1986/56 T: 21/05/1986


2492 sayılı kamulaştırma kanunu uyarınca idarenin kamulaştırma işleminden tek taraflı olarak vazgeçebilmesi, kamulaştırma kararı vermeye ve onaylamaya yetkili merciin kararı ile mümkün olabileceğinden, dosyada mevcut olmayan bu durumun temyiz dilekçesinden anlaşılmış olması nedeniyle mahkeme kararında isabet bulunmadığı

Dava, … parsel sayılı taşınmazın spor tesisleri yapımı için kısmen kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince davalı idare vekilinin dilekçesinden imar planının değişmesi nedeniyle kamulaştırma işleminden vazgeçildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun idarenin tek taraflı vazgeçmesini düzenleyen 21.maddesinde, idarenin kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebileceği kurala bağlanmıştır.

Temyiz dosyası içerisinde yer alan belgelerin incelenmesinden uyuşmazlık konusu taşınmazın bir kısmının imar planı uyarınca spor tesisleri yapımı amacıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce onaylı karar ile kamulaştırıldığı, bu işlemin iptali dileğiyle açılan dava devam ettiği sırada dava idare vekili …’ün mahkeme kalemine kaydedilen dilekçe ile imar planının değişmesi üzerine taşınmaz imar planı dışında kaldığından kamulaştırma işleminden vazgeçildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

İdare Mahkemesince sözü edilen idare vekilinin dilekçesine dayanılarak vazgeçme nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de kamulaştırma yasası uyarınca idarenin kamulaştırma kararı vermeye ve onaylamaya yetkili merciin kararı ile mümkün olabileceği ve dosyada mevcut olmayan bu durumun temyiz dilekçesinden anlaşılmış olması nedeniyle temyize konu İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir