1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/165 K: 1985/782 T: 06/05/1985


Taşınmazın kamulaştırılan ancak yol harici bırakılan bölümünün iadesi kararının geri alınmasına ilişkin işlemin idari yargıda incelenmesinin mevzuata aykırı olduğu.

Dava, imar yolu açılması amacıyla 1975 yılında kamulaştırılan taşınmazın yol fazlası kısmının başvurusu üzerine davacıya bedel karşılığında geri verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararını iptal eden Belediye Encümeni kararının iptali dileğiyle açılmış olup, İdare Mahkemesince verilen kararla; 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 21.maddesi uyarınca kamulaştırma işlemi kesinleştikten sonra idarenin kamulaştırmadan tek taraflı vazgeçemiyeceği gerekçesiyle dava reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23.maddesinde, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa mal sahibi veya mirascılarının kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabileceği öngörülmüş, aynı yasanın 24.maddesinin 2.fıkrasında ise 23.maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların adli yargıda çözümleneceği kuralı yer almıştır.

Olayda, taşınmazın onaylı imar planı uyarınca imar yolu açılmak amacıyla 1975 yılında kamulaştırıldığı, kamulaştırma işleminin dava açılmaksızın kesinleştiği, kamulaştırma yoluyla alınan taşınmazın yolda kullanılarak … m2 sinin yol harici bırakıldığı, davacının belediyeye başvurarak yol harici kalan kısmın kendisine geri verilmesini istediği, bu isteğinin Belediye Encümeni kararıyla kabul edilerek bedeli karşılığında anılan taşınmazın iadesine karar verildiği ancak dava konusu Belediye Encümeni kararıyla da 2942 sayılı Yasanın 23.maddesinde geri alma için öngörülen 5 yıllık sürenin geçirildiğinden bahisle önceki Belediye Encümeni kararının iptal edildiği dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu itibarla davacı başvurusunun kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazının kendisine geri verilmesi yolunda olması ve bu istemin reddi hakkındaki işlemin dava konusu edilmesi karşısında uyuşmazlığın çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gözönüne alınmaksızın, kesinleşen kamulaştırmadan idarenin tek taraflı olarak vazgeçemiyeceği gerekçesiyle esastan red şeklinde oluşan İdare Mahkemesi kararında yasal isabetsizlik açıktır. Açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya aykırı İdare Mahkemesi kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir