1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/79 K: 1990/151 T: 26/02/1990


Kamulaştırılan taşınmazın boşaltılması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 16.17 ve 20. maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekli bulunduğundan, idarenin bu yola başvurmadan önce taşınmazın boşaltılmasını istemesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığı nedeniyle mahkemece işlemin; idarece taşınmazın boşaltılması amacıyla 2942 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca idare memurluğuna başvurulması gerektiği gerekçesiyle iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği.

Dava, davacıların paydaş bulunduğu yapının kamulaştırılması nedeniyle yıkılması gerektiğinden, davacılara yapının boşaltılması için 22.6.1987 gününe kadar süre verilmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince tescil sonra ancak kamulaştırmayı yapan büyükşehir beldiyesi tarafından taşınmazın boşaltılmasını sağlamak amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 20.maddesi uyarınca icra memurluğuna başvurulması gerekirken, Beyoğlu Belediyesi tarafından işlem tesis edilmesinde yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacılara ait yapının da bulunduğu taşınmazın yol genişletilmesi için 1.7.1986 günlü Büyükşehir belediye encümeni kararı ile kamulaştırılması üzerine, dava konusu yazı ile yapının 15.6.1987 gününe kadar boşaltılması istenilmiş bu tarihten sonra işyerinin çalışmasına olanak bulunmadığı hatırlatılarak davacılar lehine bir uyarı yapılmıştır.

Bu isteğin yerine getirilerek yapının boşaltılmaması durumunda belediye tarafından 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 16 ve 17.maddeleri uyarınca el koyma ve tescil kararı alındıktan sonra aynı yasanın 20. maddesine göre icra memurluğuna başvurulup taşınmazın boşaltılmasının sağlanacağı tabiidir. Ancak bu yollara başvurulmadan önce dava konusu yazı ile davacıların uyarılması ve taşınmazın boşaltılmasının istenilmesinde yasaya aykırı bir durum bulunmadığından davanın reddi gerekirken, işlemin iptaline ilişkin kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının incelenmesine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle davanın reddine karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir