1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/683 K: 1992/4238 T: 12/11/1992


Tapuda malik hanesi boş bulunan taşınmaz üzerinde mülkiyet savıyla açılan davada maliye hazinesinin taraf olması durumunda bu taşınmazın kamulaştırılması işlemine tabi tutulamayacağı.

Dava, taşınmazın 1378 m2’lik kısmının TRT Branşman Enerji Nakil Hattı inşası amacıyla Kepez Elektrik TAŞ lehine kamulaştırılması suretiyle idari irtifak tesisine dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince; 2709 sayılı Anayasanın 46.maddesinde; Devlet ve Kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usulllere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili olduklarının hükme bağlandığı, dava konusu taşınmazın tapuda kayıtlı ancak maliki hanesi boş ve mülkiyetinin ihtilaflı olduğu, ihtilafın çözümlenmesi için açılan davada hazinenin taraf bulunduğu, taşınmazın tapu kayıtlarında malik hanesi boş olduğuna göre taşınmazın özel mülkiyette olup olmadığı hususunun belli olmadığı, her ne kadar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 18.maddesinde mülkiyeti çekişmeli bulunan taşınmazların kamulaştırılabilineceği öngörülmüş ise de, bu maddenin uygulama alanının Anayasanın 46.maddesi uyarınca mülkiyeti özel kişiler arasında ihtilaflı bulunan taşınmazlarla sınırlı olduğunun kabulünün zorunlu olduğu, bu durumda tapuda malik hanesi boş bulunan taşınmaz üzerinde mülkiyet savıyla açılan davada kamu tüzel kişisi olan Maliye Hazinesinin taraf olması durumunda Anayasanın 46.maddesi uyarınca söz konusu yerin kamulaştırılamayacağının açık olması karşısında dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerek çesiyle dava konusu işlemin yok hükmünde sayılmasına karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem yize konu Antalya İdare Mahkemesinin 26.11.1991 günlü, 1991/1170 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık konusu taşınmazın malikinin belirlenmesi halinde malikin özel kişi veya kamu tüzel kişi olmasına göre 2942 sayılı Kanunun öngördüğü kamulaştırma ya da tahsis işlemlerinin yeniden yapılabileceği tabiidir. Açıklanan nedenlerle yukarıda belirtilen gerekçenin ilavesi suretiyle anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir