1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1179 K: 2004/5503  T: 09/11/2004


Toprak kaymasının önlenmesi amacıyla ihata duvarı yapılması için 2942 sayılı yasanın 10. ve 11.maddelerinde öngörülen usule uygun olarak tesis edilen kamulaştırma işleminin 2942 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırma değerlendirilemeyeceği.

İstemin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 6.5.2003 günlü, E: 2002/636 , K: 2003/922 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu’nun Düşüncesi: Dava, Çanakkale, Lapseki, Umurbey Beldesi, … Caddesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazın istinat duvarı yapılması amacıyla kamu yararı kararı uyarınca kamulaştırılmasına ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırmanın uygulanabileceği durumların tek tek sayıldığı, uyuşmazlık konusu kamulaştırmanın ise bu maddede sayılan durumlar kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasanın 27. maddesine göre değil, 10. ve 11. maddesinde öngörülen yönteme uygun olarak tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasanın 27. maddesi kapsamında değerlendirilmesi suretiyle ve bu gerekçe ile iptal edilmesi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğinden, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi:Davacıya ait Lapseki-Umurbey beldesi … caddesi, … parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, … Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunun güney kısmında meydana gelen toprak kaymasının önlenebilmesi için ilave bir ihata duvarı yapılması amacıyla davacıya ait taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı alındığı ve 2942 sayılı yasa çerçevesinde acilen kamulaştırılmasına karar verildiği; açılan dava sonucunda idare mahkemesince acele kamulaştırmanın uygulanabileceği hallerin 2942 sayılı Yasanın 27. maddesinde tek tek sayıldığı, uyuşmazlık konusu olayın ise acele kamulaştırmanın uygulanacağı hallerden olmadığı bu nedenle acele kamulaştırma yapılması yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden iptaline karar verilmiştir.

Oysa dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın 2942 sayılı Yasanın 27. maddesine göre değil, 10 ve 11. maddesinde belirtilen kamulaştırma prosedürüne ugun olarak kamulaştırıldığı anlaşılmakta olup, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında bu nedenle hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenle, temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Çanakkale, Lapseki, Umurbey Beldesi, … Caddesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazın istinat duvarı yapılması amacıyla kamu yararı kararı uyarınca kamulaştırılmasına ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacının taşınmazın, komşu … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan belediye düğün salonunun güney tarafında meydana gelebilecek toprak kaymasının önlenmesi amacıyla istinat duvarı yapılması için kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğuna dair … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının alındığının ve dava konusu işlem ile de acele kamulaştırılmasına karar verildiğinin anlaşıldığı, 2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırmanın uygulanabileceği durumların tek tek sayıldığı, uyuşmazlık konusu kamulaştırmanın ise bu maddede sayılan durumlar kapsamında değerlendirilemeyeceği ve acele kamulaştırılması yolundaki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, … Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunun güney kısmında meydana gelebilecek toprak kaymasının önlenebilmesi için ilave bir ihata duvarı yapılması amacıyla davacıya ait taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı alındığı, 2942 sayılı Yasa uyarınca acilen kamulaştırılmasına karar verildiği ve 2942 sayılı Yasanın 10. ve 11. maddelerinde belirtilen yönteme uygun olarak kamulaştırma işleminin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasanın 27. maddesi kapsamında değerlendirilmesi suretiyle ve bu gerekçe ile iptal edilmesi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1. İdare Mahkemesinin 6.5.2003 günlü, E: 2002/636, K: 2003/922 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir