1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1995/7192 K: 1996/945 T: 04/03/1996


Belediye meclisi üyesi olan kişinin dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar veren belediye encümeninde ve aynı zamanda kıymet takdir komisyonunda üye olarak yer almasının 2942 sayılı yasanın 10. maddesine aykırı olduğu.

Dava, Kocaeli, Körfez, Yarımca,Sazaklar Mevkii, parsel ile sayılı parseller arasındaki imar yolu üzerinde bulunan bekçi kulübesi ve diğer müştemilatların kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, belediye meclisi üyesi olan kişinin, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar veren belediye encümeninde ve aynı zamanda kıymet takdir komisyonunda üye olarak yer almasının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesine aykırı olduğu, bu nedenle usulüne uygun olarak oluşturulmamış komisyonca hesaplanan kıymete göre kamulaştırma yapılmasında usul ve yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş,karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Sakarya İdare Mahkemesinin 25.4.1995 günlü, 1995/481

sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi. (MT/ES)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir