1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/33 K: 1997/5408 T: 27/11/1997


Kamulaştırma bedelinin, taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tapuda tescili yolunda ferağ verilmesi koşulu dışında kesintisiz ve sınırlamasız olarak bankaya yatırılmış olması ilgilinin bu bedeli her zaman için alabilmesini sağlamak amacına yönelik olduğundan idarenin bedeli bloke etmesinin bu amacı ortadan kaldırdığı.

… İdare Mahkemesinin … günlü, 1996/509 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Dava, … ilçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmazın imar planında yol olarak ayrılan alanda kaldığından bahisle kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, kamu yararı gereği imar yolunun genişletilmesi amacıyla davacıya ait taşınmazın, bedeli peşin ödenmek suretiyle kamulaştırılmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3. maddesinde “İdarelerin Kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynaklar ve irtifak haklarını, bedellerini nakden ve peşin olarak… ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.” hükmü yeralmış; aynı Kanunun 13. maddesinde de Kamulaştırılacak taşınmazın karşılığının milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair belgenin bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verileceği hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden kamulaştırılan taşınmazın bedelinin yatırılmış olduğu T.C. Ziraat Bankası Çermik Şube Müdürlüğü’ne davalı idare tarafından gönderilen … günlü, … sayılı yazıda kamulaştırma bedelinin belediye başkanlığının yazılı emri olmadan ilgiliye ödenmemesi gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma bedelinin taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tapuda tescili yolunda ferağ verilmesi koşulu dışında kesintisiz ve sınırlamasız olarak bankaya yatırılmış olması, ilgilinin bu bedeli her zaman için alabilmesini sağlamak amacına yöneliktir.İdarenin bu bedeli bloke etmesi ilgilinin kesintisiz ve sınırlamasız olarak bedeli alabilme olanağını ortadan kaldıracağından, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, … İdare Mahkemesinin … günlü, 1996/509 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir