1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/2576 K: 1990/1939 T: 25/10/1990


Kısmi kamulaştırmada idari yargının bu konudaki yetkisinin kısmi kamulaştırmanın kanunun aradığı şartlara tabi olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi ile sınırlı bulunduğu, olayda ise kamulaştırma işleminde bu yönden isabetsizlik görülmediği.

Dava, davacıya ait taşınmazın Belediye Encümeni kararı ile yol yapımı amacı için kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12.maddesinin son iki bendi açıklandıktan sonra 1580 sayılı Belediye Kanununa göre şehir içi yolların imar planına uygun olarak düzenlenmesi belediyenin görev ve yetkisinde olduğu, imar planında yer verildiği şekilde taşınmazın yol yapımı için kamulaştırılmasında kanuna aykırılık görülmediği, davacının kısmi kamulaştırma sonucu kendi hissesinin fiilen kamulaştırılmadığı halde, kamulaştırma tebligatında muhatap tutulduğu, tapu kaydında yazılı hissesinin büyük bir bölümünün davalı idare adına geçeceği hususlarının adli yargıda dava konusu edilebileceği; idari yargının bu konudaki yetkisinin kısmi kamulaştırmanın kanunun aradığı şartlara tabi olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi ile sınırlı bulunduğu, olayda ise dava konusu kamulaştırma, işleminde bu yönden bir isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle; davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir