1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2004/9135 K: 2005/342 T: 24.1.2005


4753 sayılı kanun hükümleri uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren toprak komisyonları idari nitelikte olmalarına karşın yapmış oldukları belirtmelere karşı açılacak davalarda genel mahkemeler yetkilidir. Esasen mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin uyuşmazlıkların idari yargı yerinde çözüme kavuşturulması da mümkün değildir.

A. ile Hazine ve Sevindik Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki mera sınırlandırılması iptali ve tescil davasında mahkemenin görevsizliğine dair G. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 10.6.2004 gün ve 112/124 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, Toprak Komisyonunca 205 numarasıyla mera olarak belirtilen dava konusu taşınmazın mera kaydının iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine ve köy tüzel kişiliği temsilcisi, davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Mahkemece, Toprak Komisyonunun kararının idari nitelikte bulunması nedeniyle görevsiz olduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya arasındaki belgelere göre, dava konusu taşınmaz 24.11.1961 tarihinde 36 nolu Toprak Komisyonu tarafından orta malı mera olarak sınırlandırılmıştır. 4753 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren Toprak Komisyonları idari nitelikte olmalarına karşın yapmış oldukları belirtmelere karşı açılacak davalarda genel mahkemeler yetkilidir. Esasen mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin uyuşmazlıkların idari yargı yerinde çözüme kavuşturulması da mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle mahkemenin görevsizliğe ilişkin gerekçesine katılmak mümkün olmamıştır. İddia ve savunma çerçevesinde taraf delillerinin toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davacının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir