1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2005/3622 K: 2005/4143 T: 1.6.2005


Bir yerin otunu biçmek iktisap bakımından yeterli ise de, dava konusu taşınmazın mera olduğu kanıtlandığından, tescil talebinin reddi gerekir.

Mehmet, Dudu, müdahiller Hamit, Bilal ile DSİ ve Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair A. Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 24.10.2000 gün ve 71/75 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı Mehmet tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Mehmet, 556 parsel kapsamında kalan taşınmaz bölümüne ait tapu kaydının iptaliyle adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Hazine temsilcisi ve DSİ vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır. Bozmadan sonra davaya katılan Yukarıçamurlu köyü temsilcisi Bilal ve Hami davacının davasının reddine karar verilmesini istemişlerdir.

Mahkemece, dava konusu taşınmaz bölümünü kapsayan 556 parselin mera olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz bölümünü kapsayan 176 hektar 5250 m2 yüzölçüme sahip 556 parselin kadastro tutanağında 20 yıldan fazla zamandan beri Yukarıçamurlu köyü tüzel kişiliğinin mera olarak kullandığının muhtar ve bilirkişiler tarafından bildirilmesi üzerine 7.7.1972 tarihinde Hazine adına ham toprak niteliğiyle tespit ve tescil edilmiştir.

Davacı tespitten önceki sebebe dayanarak süresinde açmış olduğu görülmekte olan dava ile iptal ve tescil isteğinde bulunmuştur. Yerel bilirkişi ve tanıklar davacı ve miras bırakanının dava konusu taşınmaz üzerinde kendiliğinden yetişen otları biçmek suretiyle yararlandıklarını, ziraatçı uzman bilirkişi üzerinde bitki örtüsü bulunan orta malı mera niteliğinde olduğunu bildirmişlerdir. Bir yerin otunu biçmek, iktisap bakımından yeterli ise de, somut olayda dava konusu taşınmaz bölümü ve çevresinin köy orta malı mera olduğu toplanan deliller ve dosya içeriğiyle belirlenmiş, ziraatçı uzman bilirkişi tarafından düzenlenen raporda da gerekçeli olarak açıklandığına göre yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sonuç: Davacının temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir