1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1992/54 K: 1992/41 T: 20.1.1992


Orman kadastrosu da bir kadastro işidir ve itiraz halinde, dava, kadastro mahkemesinde görülmelidir. Kadastro işlerinde hakeme gidilemeyeceği ve kadastro mahkemelerinin görevli olduğu 3402 s. Kanun’un 26. maddesi ile 6831 s. Kanun’un 11. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Davacı Orman İdaresi vekili tarafından, davalı Hazine aleyhine 31.3.1986 gününde (Alanya Asliye Hukuk Hakimliği)ne verilen dilekçe ile orman tahdidinin iptali istenmesi ve dosyanın görevsizlik kararı ile gönderilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 31.3.1986 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K: Orman tahdidine itiraz davasına bakan kadastro mahkemesince hakem sıfatıyla bakılması gerektiği düşüncesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Oysa, 3402 sayılı Yasanın 26. maddesinde açıkça: (Kadastro işlerinde 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz) denilmiştir. Yasanın bu amir hükmü yanında ayrıca 6831 sayılı Yasanın 3373 sayılı Yasa ile değişik 11. maddesi orman kadastrosuna itiraz davalarının kadastro mahkemesinde görülmesini emretmiştir. Orman kadastrosu da kadastro işidir ve itiraz davalarının kadastro mahkemesinde görülmesi de yine yasa gereğidir. Bu durumda, kadastroya itiraz niteliğindeki davanın hakeme gönderilmesi olanaksızdır. Mahkemece işin esasına bakılması gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Orman İdaresinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), 6831 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca tahdide itiraz davaları harca tabi olmadığından peşin alınan harcın isteği haline yatırana iadesine, 20.1.1992 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir