1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2001/349 K: 2001/1245 T: 19.02.2001


Mera olarak kabul edilen kesimin üzerinde eylemli olarak orman bitkilerin varlığı belirlenmiştir. Bu durumda eylemli orman olan kesimin memleket haritasında orman görülmemesi bu olguyu değiştirmez. Zira, küçük alanların bazen haritada gerçek niteliğini belirler şekilde gösterilmediği bilinmektedir. Eylemli orman olduğu taşıdığı bitkilerle belirlenen parselin kısmen mera olarak kabulü doğru değildir.

Kadastro sırasında Kaleönü Mahallesi 104 ada 15, 14, 12, 11, 10, 9 parsel sayılı taşınmazlar mera vasfı ile ortamalı olarak sınırlandırılmıştır. Davacı, orman iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi ile dava konusu 14, 12, 11, 10, 9 ve 15 parselin (A) harfli kısmın orman vasfı ile Hazine adına tesciline, 15 parselin (B) harfli bölümünün mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır.

Dava konusu 6 parselden 5 tanesi orman olduğu diğerinin kısmen orman kısmen mera olduğu belirlenerek hüküm kurulmuştur. Başlangıçta alınan raporlar birbirini doğrulamış ve taşınmazın tümünün belgelere göre yeşil alanda kaldığı orman sayılan yerlerden olduğunu içeren görüşlere yer verilmiştir. Birbirini doğrulayan raporlar varken tekrar keşfe gerek olmadığı halde, yapılan 3. keşifte ise, kısmen orman kısmen mera olduğu yolunda tarım uzmanı bilirkişinin de görüşü alınarak hüküm kurulmuştur. Oysa, mera olarak kabul edilen kesimin üzerinde de eylemli olarak orman bitkilerin varlığı belirlenmiştir. Bu durumda eylemli orman olan kesimin memleket haritasında orman görülmemesi bu olguyu değiştirmez. Zira, küçük alanların bazen haritada gerçek niteliğini belirler şekilde gösterilmediği bilinmektedir. Eylemli orman olduğu taşıdığı bitkilerle belirlenen 15 sayılı parselin kısmen mera olarak kabulü bu nedenle doğru değildir. Kaldı ki; evvelce alınan raporlar arasında bir çelişki de mevcut değildir. Birbirini doğrulayan raporlar taşınmazların tümünün orman sayılan yerlerden olduğunu saptamıştır. Bu olguya göre temyize konu olmayan (14, 12, 11, 10, 9) sayılı parseller orman olduğu gibi yalnız Orman Yönetimince temyiz edilen B ile işaretli mera olan kesiminin de orman olarak kabulü gerekirken, bunun değişik nitelikte sınırlandırılması usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir