1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2005/02633 K: 2005/03122 T.21.03.2005


Orman kadastrosunun kesinleştiği yerlerde, on yıllık hak düşürücü süre içinde, ancak tapuya dayanılarak orman kadastrosunun iptali istenebileceği, somut olayda, davacı köy tüzel kişiliği, tapu kaydına dayanmayıp kadim mera iddiasına dayandığından, yasanın açık hükmü karşısında bu iddiaya değer verilemez.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi köy tüzelkişiliği vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında T… Köyü 116 ada 29 ve 30, 118 ada 78, 115 ada 66 parsel sayılı sırasıyla 39250 m², 136250 m², 73750 m² ve 140125 m² yüzölçümündeki taşınmazların, öncesi orman olup nitelik yitirmesi nedeniyle 6831 sayılı Yasanın 2/B madde uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden olması nedeniyle ham toprak ve tarla niteliğiyle Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı köy tüzelkişiliği, taşınmazların köye ait kadim mera olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı köy tüzelkişiliği vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 2/B madde uygulamasının kesinleşmesi sonucu Hazine adına tespit ve tescil edilen parselin öncesinin mera olduğu iddiasıyla tapunun kaydı iptaline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parsellerin öncesinin orman olup nitelik yitirmesi nedeniyle 6831 sayılı Yasanın 2/B madde uygulaması sonucu (P.I) numarası verilerek orman alanı sınırı dışına çıkartılıp kesinleşmiştir.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve yörede 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca yapılan orman kadastrosu sırasında çekişmeli taşınmazların öncesi orman olup 31.12.1981 tarihinden önce nitelik yitirmesi nedeniyle orman sınırları dışına çıkartıldığı, daha sonra 1991 yılında yapılan arazi kadastrosunda 2/B madde sahası olması nedeniyle Hazine adına tespiti yapılarak kesinleştiği ve bu niteliği ile tapu kaydının oluştuğu; böylece çekişmeli parsellerin öncesinin orman olduğuna dair orman kadastrosunun kesinleştiği, 6831 sayılı Yasanın 11/1 maddesi gereğince orman kadastrosunun kesinleştiği yerlerde, on yıllık hak düşürücü süre içinde, ancak tapuya dayanılarak orman kadastrosunun iptali istenebileceği, somut olayda, davacı köy tüzel kişiliği, tapu kaydına dayanmayıp kadim mera iddiasına dayandığı, yasanın açık hükmü karşısında bu iddiaya değer verilemeyeceği gözönünde bulundurularak davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), 21.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir