1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2003/3393 K: 2003/4349 T.15.5.2003


Çekişmeli parselle öncesi bir bütün olan ve tespiti davalı adına kesinleşen iki parsel ve bu iki parsel arasındaki yolun yüz ölçümleri göz önünde bulundurulması suretiyle tapunun dayanağı kroki 3402 sayılı yasanın 20/a maddesi gereğince yerine uygulanıp kapsamı belirlenmeli, kroki kapsamı dışında kalan bölüm yönünden davanın kabulüne, içinde kalan bölüm yönünden de şimdi olduğu gibi davanın reddine karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, davanın reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında T… mahallesi 106 ada 1 parsel sayılı 888 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, fındık bahçesi niteliğiyle Aralık 1953 tarih 132 numaralı tapu kaydı ile ölü davalı adına tespit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, orman sayılan yer iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi davalılar adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parsel orman alanı dışında bırakılmıştır.

Mahkemece, çekişmeli 106 ada 1 parselin orman sayılmayan yerlerden olduğu belirlenerek Orman Yönetiminin davasının reddine ve taşınmazın davalılar adına tapuya tesciline karar verilmişse de yapılan uygulama hükme yeterli değildir.

Çekişmeli parselin öncesi batısındaki 103 ada 22 parsel ile bir bütün olup, sonradan aradan yol geçmesi nedeniyle ikiye bölünmüştür. Taşınmaza uygulanan Aralık 1953 tarih 132 numaralı tapu kaydının miktarı 1838 m2 sınırları, D: Mera, B: Yol, K: Hasan, G: Irmak okumaktadır ve tevzi yoluyla dağıtıldığı, 2.4.1943 tarihli tevzi krokisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Eylemli olarak da taşınmazın doğusunda 14 numaralı orman parseli bulunmaktadır. Tapu kaydının dayanağı kroki bulunduğuna göre kapsamı 3402 sayılı Yasanın 20/A maddesine göre belirlenmelidir.

O halde; çekişmeli 106 ada 1 numaralı parselle öncesi bir bütün olan ve tespiti Yusuf adına kesinleşen 103 ada 22 numaralı parsel ve bu iki parsel arasındaki yolun yüz ölçümleri gözönünde bulundurulması suretiyle tapunun dayanağı kroki 3402 Sayılı Yasanın 20/A maddesi gereğince yerine uygulanıp kapsamı belirlenmeli, kroki kapsamı dışında kalan bölüm yönünden davanın kabulüne, içinde kalan bölüm yönünden de şimdi olduğu gibi davanın reddine karar verilmelidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 15.5.2003 günü oybirliği ile karar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir