1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/7751 K: 1996/9355 T: 30.10.1996


Kamulaştırma Kanunu’nun 13. maddesine göre kamulaştıran idare, takdir komisyonunun belirlediği değeri taşınmaz malikine ödenmek üzere bir bankaya bloke etmek zorunda olup taşınmazın takdir edilen bu değerinden idarece herhangi bir kesinti (KDV adı altında dahi olsa) yapması söz konusu değildir.

Dava dilekçesinde eksik ödenen K: D.V. farkının tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: K: Davada, kamulaştırılan taşınmazın Kamulaştırma Kanunu hükümleri dairesinde takdir edilip davacıya ödenen bedeli üzerinden davacının Vergi Dairesine ödemekle yükümlü olduğunu ileri sürdüğü K: D.V. farkının kamulaştıran idareden tahsili istenmiş, mahkemece dava kabul edilerek hüküm kurulmuştur.

Kamulaştırma Kanunu’nun 13. maddesine göre kamulaştıran idare, takdir komisyonunun belirlediği değeri taşınmaz malikine ödenmek üzere bir bankaya bloke etmek zorunda olup, taşınmazın takdir edilen bu değerinden idarece herhangi bir kesinti (K: D.V. ismi altında da olsa) yapması sözkonusu değildir. Böyle bir kesinti yaptığı takdirde ancak idare, bunu, taşınmaz malikine tazmin ile yükümlüdür.

Vergi, kamu hukuku alanında yeralan yasalara tabi olup, bunun ödenmesi gerekip gerekmediği mükellefi ve ödenmesi gereken miktar, ilgili yasa hükümlerine tabi olup, kamulaştırma bedeli ile ilgili uyuşmazlıklarda uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Davalı idarenin böyle bir vergi karşılığını kestiği de belirlenmediğine göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken bilirkişilerin varit olmayan ve dayanaksız görüşlerine uyularak yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.10.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir