1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2007/4516 K: 2007/4620 T: 21.5.2007


Kamulaştırma işleminin amacı, İmar Planında İlköğretim Alanı olarak ayrılmış bulunan taşınmaz üzerinde ihtiyaç doğduğunda okul yapılmasıdır. İmar Planındaki tahsis amacı değişmediği sürece bu amaç her zaman gerçekleştirilebilecek olup, ilköğretim alanı olarak imar planına alınması ve bu durumun değişmemesi de yasanın 23.maddesinde sözü edilen işlem niteliğindedir.

DAVA: Dava dilekçesinde Kamulaştırma Yasasının 23. maddesi uyarınca tescil istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

K: Dava dilekçesinde; okul yapılması amacıyla kamulaştırılan ve mülkiyeti devredilen taşınmaz üzerinde idare tarafından kamulaştırma amacına uygun hiçbir faaliyette bulunulmadığı ileri sürülerek, Kamulaştırma Yasasının 23. maddesi hükmü gereğince idare adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tescili istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kamulaştırma Yasası nın 23.maddesinin birinci fıkrası “Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22. maddenin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılamaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir.” hükmünü içermekte olup, geri çevirme kararı üzerine dosyaya getirtilen Belediye İmar Müdürlüğü yazısı ve ekindeki plan örneğine göre davaya konu taşınmaz imar planında “İlköğretim Alanı” olarak ayrılmıştır. Davacının 15.09.1998 tarihli dilekçesi üzerine başlatılan kamulaştırma işleminin amacı, imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılmış bulunan taşınmaz üzerinde ihtiyaç doğduğunda okul yapılmasıdır. İmar Planındaki tahsis amacı değişmediği sürece bu amaç her zaman gerçekleştirilebilecek olup, ilköğretim alanı olarak imar planına alınması ve bu durumun değişmemesi de yasanın 23. maddesinde sözü edilen işlem niteliğindedir.

Bu nedenle davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir